Tillåt eta­ble­ring av pri­va­ta uni­ver­si­tet!

Tidningen Årsta / Enskede - - TYCK OM! - Bernt Ja­kob­son

i Sve­ri­ge är myc­ket tyd­lig. Tack va­re att många ny­an­län­da aka­de­mi­ker kom­mer till vårt land kan bris­ten på aka­de­mi­ker lind­ras nå­got. Sve­ri­ge kan in­te läng­re för­sör­ja sig själv på t ex lä­ka­re, psy­ko­lo­ger, far­ma­ceu­ter, so­ci­o­no­mer, ci­vilin­gen­jö­rer m fl. Ett sätt att mot­ver­ka bris­ten är att öpp­na upp för pri­va­ta

Bris­ten på aka­de­mi­ker

uni­ver­si­tet, så att fler kan ut­bil­das till yr­ken som krä­ver aka­de­misk ex­a­men. Fram­förallt al­la le­gi­ti­ma­tions­yr­ke­na. Kan vi få fler uni­ver­si­tet, kan själv­fal­let fler lä­sa på uni­ver­si­tet. Och där­med skul­le man på sikt kun­na ”ut­bil­da” bort den sto­ra bris­ten på aka­de­mi­ker. Även and­ra in­sat­ser som t ex hög­re lö­ner, bätt­re an­ställ­nings­vill­kor/bätt­re kar­riär, kom­pe­tens­ut­veck­ling och po­si­tiv sär­be­hand­ling för att få in fler män till aka­de­mis­ka stu­di­er kan gär­na ock­så prö­vas. Att gö­ra aka­de­mi­ke­ryr­ken mer at­trak­ti­va och kon­kur­rens­kraf­ti­ga i Sve­ri­ge mot­ver­kar ock­så ris­ken att vi tap­par vå­ra aka­de­mi­ker till EU och and­ra län­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.