Be­hö­ver du hem­tjänst?

Du som bor hem­ma och be­hö­ver hjälp i det dag­li­ga li­vet kan an­sö­ka om hem­tjänst. För att få hem­tjänst ska du gö­ra en an­sö­kan. En bi­stånds­hand­läg­ga­re ut­re­der di­na be­hov och be­slu­tar om du har rätt till hem­tjänst och i så fall vad du kan få hjälp med.

Tidningen Årsta / Enskede - - HEJ SÖDERORT -

Ex­em­pel på ser­vice­tjäns­ter som er­bjuds:

- In­köp och ären­den - Tvätt - Städ­ning - Hem­kör­ning av mat­lå­da - So­ci­al ak­ti­vi­tet som sam­va­ro el­ler pro­me­na­der.

Ex­em­pel på tjäns­ter in­om per­son­lig om­vård­nad som er­bjuds:

–Hjälp med på- och av­kläd­ning –Till­syn –Hjälp med to­a­lett­be­sök - Dusch och an­nan hy­gi­en. Vi på He­daz Om­sorg AB vill att du ska kän­na dig trygg i ditt hem med den vård och om­sorg vi ger. Grund­tan­ken i vår verk­sam­het hand­lar om ett re­spekt­fullt be­mö­tan­de och att du som kund är i cent­rum. Det­ta in­ne­bär att du själv ut­for­mar din om­sorg till­sam­mans med oss. När du an­li­tar oss är det sam­ma per­so­ner som kom­mer var­je gång, li­kaså är det vi som kom­mer när du tryc­ker på trygg­hets­lar­met dyg­net runt. Ring så kom­mer vi gär­na på be­sök och be­rät­tar mer om vad vi kan gö­ra för dig och di­na an­hö­ri­ga.

Ay­ten Budak­ci

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.