An­ta­let hem­lö­sa i Sö­derort har ökat

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

An­ta­let hem­lö­sa ökar i vis­sa stads­de­lar och mins­kar i and­ra. I Sö­derort är ök­ning­en störst, vi­sar den se­nas­te kart­lägg­ning från so­ci­al­för­valt­ning­ens.

Det är vik­tigt att för­stå att det of­ta in­te är sam­ma per­so­ner som är hem­lö­sa. De fles­ta lö­ser si­tu­a­tio­nen, men sen kom­mer nya.

An­ta­let hem­lö­sa ökar i vis­sa stads­de­lar och mins­kar i and­ra. Det vi­sar so­ci­al­för­valt­ning­ens se­nas­te kart­lägg­ning av Stock­holms hem­lö­sa.

Var­tan­nat år gör Stock­holms stad en kart­lägg­ning av Stock­holms hem­lö­sa.

Syf­tet är att få en över­blick av hem­lös­he­ten i Stock­holm och kun­na föl­ja ut­veck­ling­en över tid.

Den se­nas­te kart­lägg­ning­en vi­sar att det finns 2 439 hem­lö­sa i Stock­holm, varav 163 per­so­ner so­ver ut­om­hus och 185 på här­bär­ge. Det­ta gäl­ler spe­ci­fikt för hur det såg ut dyg­net 25-26 sep­tem­ber 2018 då un­der­sök­ning­en ge­nom­för­des.

In­te ökat i takt

An­ta­let hem­lö­sa som so­ver ute har ökat med 26 per­so­ner jäm­fört med 2016 och det to­ta­la an­ta­let som sak­nar sta­dig­va­ran­de bo­en­de har ökat med 19 per­so­ner, en siff­ra som dock in­te be­hö­ver ty­da på en ne­ga­tiv trend.

– Det har ökat med 19 per­so­ner på två år och då har ock­så be­folk­ning­en ökat med 56 000 in­vå­na­re. Vill man se till siff­ran så har det ju ökat men an­dels­mäs­sigt har det in­te det, sä­ger Ve­ro­ni­ca Wol­gast.

– Ef­tersom vi gör det här var­tan­nat år har man sett över lång tid att hem­lös­he­ten går ner. Det går åt rätt håll. Det är ock­så vik­tigt att för­stå att det of­ta in­te är sam­ma per­so­ner som är hem­lö­sa. De fles­ta lö­ser si­tu­a­tio­nen, men sen kom­mer nya. Och det är ju myc­ket för den bo­stads­brist som rå­der, fort­sät­ter hon.

Kart­lägg­ning­en vi­sar ock­så att det är stor skill­nad mel­lan de oli­ka stads­de­lar­na på hur hem­lös­he­ten för­änd­ras.

Sto­ra skill­na­der

I stads­de­len Enske­de-ÅrstaVan­tör har an­ta­let hem­lö­sa ökat mest jäm­fört med kart­lägg­ning­en 2016, där 118 per­so­ner fler är in­rap­por­te­ra­de. I Skär­hol­men har an­ta­let ökat med 90 per­so­ner.

And­ra stads­de­lar där det ökat är Sö­der­malm, Brom­ma och Hässelby-Vällingby.

Men i 9 av 14 stads­de­lar har an­ta­let hem­lö­sa mins­kat – mest i Hä­gerstenLil­je­hol­men och Kungs­hol­men där det är 56 re­spek­ti­ve 55 fär­re. Det har ock­så mins­kat i Rin­ke­by-Kis­ta, Spånga-Tens­ta, Ös­ter­malm, Norrmalm, Skarpnäck, Fars­ta och Älv­sjö.

To­ni Mell­blom är av­del­nings­chef för so­ci­al om­sorg på stads­del Hä­gersten-Lil­je­hol­men och be­rät­tar att de än­nu in­te har ana­ly­se­rat re­sul­ta­tet, men på­pe­kar att de job­bar myc­ket vräk­nings­före­byg­gan­de med mål­grup­pen.

Sta­den har se­dan 2014 ett hem­lös­hets­pro­gram med över­gri­pan­de rikt­lin­jer och mål som al­la so­ci­al­för­valt­ning­ar ska ut­gå ifrån. Men sen har var­je stads­del fria hän­der för hur de väl­jer att job­ba med hem­lös­het.

Hem­lös­hets­pro­gram­met gäl­ler för 2014-2019 och kom­mer där­för att re­vi­de­ras i år.

FO­TO: KA­RIN NILS­SON

KART­LÄGG­NING. So­ci­al­för­valt­ning­en har gjort en ny kart­lägg­ning av Stock­holms hem­lö­sa. An­ta­let har ökat i Sö­derort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.