Gas­läc­ka fort­fa­ran­de ett myste­ri­um

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Elin Jonsson 073-600 69 03 [email protected]­rekt­press.se

Gas­läc­kan i Hög­da­lens sim- och id­rotts­hall är fort­fa­ran­de ett myste­ri­um. Trots att fy­ra per­so­ner tving­ats upp­sö­ka sjuk­hus har sta­den nu lagt ner fel­sök­ning­en.

Det är oklart vad som or­sa­ka­de de gas­läc­kor Hög­da­lens sim- och id­rotts­hall som upp­kom un­der hös­ten och som gjor­de att fy­ra per­so­ner fick fö­ras till sjuk­hus med dom­ning­ar i krop­pen, be­rät­tar Lin­da Lai­ne press­an­sva­rig på fas­tig­hets­kon­to­ret.

– Vi har haft ex­per­ter och spe­ci­a­lis­ter på plats i fle­ra vec­kor. Ing­en har kun­nat kon­sta­te­ra var för­ore­ning­en kom ifrån, sä­ger Lin­da Lai­ne och fort­sät­ter:

– Pro­ver­na på par­tik­lar­na från för­ore­ning­en har även skic­kats till labb där de ana­ly­se­rats och in­te hel­ler där kan nå­gon sä­ga de­fi­ni­tivt var för typ av för­ore­ning det hand­lat om.

Vi­da­re sä­ger hon att in­te ens lä­kar­na – som un­der­sök­te de fy­ra per­so­ner som fick fö­ras till sjuk­hus – kan sä­ga vad det är för typ av gas som gav pa­ti­en­ter­na dom­ning­ar i krop­pen.

Ex­per­ter­na tror att ga­sen

kom ut­i­från och in­te från själ­va id­rotts­an­lägg­ning­en, var­för sta­den fått i re­kom­men­da­tion att tä­ta be­fint­li­ga led­ning­ar och skaf­fa nya vat­ten­lås.

Kän­ner ni er tryg­ga med lös­ning­en?

– Al­la spe­ci­a­lis­ter vi an­li­ta­de som ar­be­ta­de med för­ore­ning­ar­na sa re­dan från bör­jan att det skul­le va­ra svårt att lo­ka­li­se­ra käl­lan. Nu har vi vid­ta­git åt­gär­der så att inga läc­kor ut­i­från ska kun­na tränga in i bygg­na­den, sä­ger Lin­da Lai­ne.

ARKIVFOTO: MA­JA BRAND

OKLART. Gas­läc­kor­na i sim- och id­rotts­hal­len är fort­fa­ran­de ett myste­ri­um. Men nu har sta­den med tät­ning­ar och nya vat­ten­lås – mins­kat ris­ken för att det ska ske igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.