No­bel­ber­get – snart i Slak­tis…?

Tidningen Årsta / Enskede - - Sidan 1 - Jo­se­fi­ne Thu­re­son Käm­pe

Snart rivs No­bel­ber­get och i hel­gen an­ord­nas en stor av­slut­nings­fest. Men re­dan nu är ar­be­tet att hit­ta en lik­vär­dig lo­kal i gång, vil­ket kan kom­ma att bli i sö­derort.

I hel­gen fes­tas det en sista gång på No­bel­ber­get i Sick­la, med bland an­nat en ”dysto­pisk be­grav­ningscer­mo­ni” och 30 dj:s. Ef­ter det ska kon­sert- och klubb­lo­ka­len ri­vas och gö­ra plats för bo­stä­der.

Men nu be­rät­tar vd:n att No­bel­ber­get kan kom­ma att åter­upp­stå i Slakt­hus­om­rå­det i Jo­han­nes­hov.

– Nu tror vi att vi har hit­tat en lo­kal med vår fas­tig­hets­ä­ga­re, så får vi se om allt fun­kar där. Det är sö­der om sö­der i Slakt­hus­om­rå­det, sä­ger No­bel­ber­gets vd Mar­tin La­ger­berg.

Hur spi­kat är det?

– Det är in­te spi­kat än. Men ser man från sta­den och fas­tig­hets­ä­ga­rens si­da så är al­la in­ställ­da på att få till det här. Det finns en ge­men­sam agen­da.

Ar­ran­gö­rer­na ba­kom No­bel­ber­get var med­vet­na om att de ba­ra kun­de dri­va stäl­let en be­grän­sad tid när de först öpp­na­de i ja­nu­a­ri 2015.

Idag är No­bel­ber­get Stock­holms störs­ta kon­sert- och klubb­lo­kal.

– Vi tyc­ker att No­bel­ber­get har kom­mit att fyl­la en vik­tig funk­tion i Stock­holm som stans störs­ta lo­kal för klub­bar och klubbspel­ning­ar. För vår egen del har kär- le­ken till plat­sen växt med åren men vi hop­pas få med oss or­ga­ni­sa­tion, ar­ran­gö­rer och så många av de vär­den som No­bel­ber­get stått för till Slakt­hus­om­rå­det, sä­ger Mar­tin La­ger­berg.

Han be­rät­tar att de­lar av verk­sam­he­ten kom­mer va­ra kvar i Sick­la, ett sten­kast från nu­va­ran­de lo­ka­ler. Det gäl­ler de verk­sam­he­ter som ”in­te lå­ter så myc­ket”. Som mark­na­der och slut­na en­ga­ge­mang.

FO­TO: NO­BEL­BER­GET

POP­PIS. No­bel­ber­get har an­ord­nat bå­de mark­na­der och fes­ti­va­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.