Ny lag skic­kar miss­tänk­ta till dom­stol i re­kord­fart

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Mi­chael Toll mi­[email protected]­rekt­press.se

En ny ar­bets­me­tod in­om po­li­sen gör att tju­var snab­ba­re kan sät­tas dit och bli döm­da. Ar­bets­sät­tet har vi­sat sig myc­ket ef­fek­tivt.

2017 fick po­li­sen ett reg e r i ngsupp d r a g med en tyd­lig mål­bild. Till­sam­mans med öv­ri­ga myn­dig­he­ter i rättsked­jan skul­le de star­ta ett pro­jekt för snab­ba­re lag­fö­ring av enkla­re brott.

Ar­be­tet drog igång i ja­nu­a­ri 2018 och nu, 1 200 ären­den se­na­re, går det att se vil­ka ef­fek­ter som upp­nåtts.

– Vi har till­sam­mans lyc­kats ka­pa hand­lägg­nings- ti­der­na or­dent­ligt och he­la pro­ces­sen har bli­vit upp­snab­bad, sä­ger Jör­gen Nils­son, sek­tions­chef och pro­jekt­le­da­re för snab­ba­re lag­fö­ring på po­li­sen.

Hän­del­ser som ti­di­ga­re har ta­git 22-23 vec­kor från brott till dom tar med den nya me­to­den 2-6 vec­kor.

En­ligt ho­nom är pro­jek­tet med snab­ba­re lag­fö­ring in­te ba­ra bra för brottsof­fer, po­li­sen, åkla­ga­re och dom­sto­lar­na. Det är även po­si­tivt för de som grips.

– En snab­ba­re lag­fö­ring är bra på fle­ra sätt. För med­bor­ga­ren då de får en snabb re­ak­tion från rätts­vä­sen­det, men även för den som döms. Många gång­er är det en tuff tid att ba­ra gå och vän­ta på sitt straff, sä­ger Jör­gen Nils­son.

Just nu är det ba­ra po­lis­om­rå­de Nord i Stock­holm som får ar­be­ta den nya för­sök­slag­stift­ning­en.

Un­der vå­ren 2019 kom­mer en del­rap­port från Brotts­före­byg­gan­de rå­det, BRÅ, pre­sen­te­ras, där pro­jek­tet med snab­ba­re lag­fö­ring ska ut­vär­de­ras.

Är ton­gång­ar­na po­si­ti­va kan ar­bets­sät­tet spri­das till den öv­ri­ga po­lis­or­ga­ni­sa­tio­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.