Sved­my­ra-tje­jen Em­my­lo även­ty­rar i SVT:s ”Wild Kids”

Tidningen Årsta / Enskede - - Söderort - Elin Jonsson

HALLÅ DÄR ...

… Em­my­lo Lund­berg, 12 år, som i veckan var med i pre­miä­ren av barn­pro­gram­met ”Wild Kids” på SVT.

Hur kom­mer det sig att du sök­te?

– He­la gre­jen bör­ja­de typ för ett år se­dan – jag satt ba­ra hem­ma och såg att ”Wild Kids” sök­te del­ta­ga­re till som­ma­ren 2018. Och då frå­ga­de jag mam­ma och pap­pa och sen skrev jag ba­ra ett brev. In­te alls kom­pli­ce­rat och verk­li­gen jät­te-ran­dom! Jag minns in­te ex­akt vad jag skrev i bre­vet. Det var ett år sen nu, så min­net är li­te grum­ligt.

– Men jag minns att jag för­sök­te skri­va in li­te om mi­na plus och li­te om mi­na mi­nus. Jag för­sök­te att in­te gö­ra mig bätt­re än vad jag är. Jag är lik­som en van­lig per­son, som är väl­digt glad och gil­lar att skrat­ta. Men jag har ock­så gans­ka lätt för att bli arg. Men allt­så, jag är verk­li­gen mer glad än arg!

– Sen kom jag med! Och allt känns verk­li­gen jät­te­bra, men det känns som om jag vän­tat väl­digt länge och att det ta­git så­dan lång tid in­nan det nu sänds! Det kom­mer bli väl­digt kul att se allt i re­pris.

– Un­der själ­va in­spel­ning­en var det mest spän­nan­de att gå från att va­ra främ­ling­ar till att sen bli typ bäs­ta vän­ner och de­la he­la det här även­ty­ret ihop. Okej vi kanske in­te var bäs­ta vän­ner un­der själ­va täv­ling­ar­na, men ut­an­för täv­ling­ar­na var vi verk­li­gen kom­pi­sar.

FO­TO: JO­HAN PAULIN/SVT

TV-VILDE. Em­my­lo från Sved­my­ra är en av el­va täv­lan­de i ”Wild Kids”.

He­la ”Wild Kids”-gäng­et.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.