Rast­gård i Fars­ta kos­tar 250 000

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 0736-006 923 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

HALLÅ DÄR ...

… Lars Bäck, (V), ord­fö­ran­de i Fars­ta stads­dels­nämnd, som har sagt ja till en hund­rast­gård för 250 000 kro­nor.

Var­för sä­ger ni ja till den här går­den?

– För att det saknas en hund­rast­gård i Fars­ta strand, det är skä­let. Vi har ock­så ut­rym­me i vår in­ve­ste­rings­bud­get och kan där­med täc­ka en vit fläck på hund­rast­kar­tan i vårt om­rå­de. 250 000 kro­nor – ska det här bli Stock­holms fi­nas­te hund­rast­gård?

– Det kan jag in­te sva­ra på, men den kom­mer att lig­ga i en slänt ner mot For­sån och kost­na­den har att gö­ra med vil­ken mark som finns till­gäng­lig som ock­så lig­ger vet­tigt till. På den här plat­sen kan det va­ra en rim­lig kost­nad, på en an­nan plats kanske det skul­le bli bil­li­ga­re. Vad är det som kos­tar?

– Det är al­la mark­ar­be­ten som krävs för att gö­ra iord­ning ytan. Till ex­em­pel vill man in­te att det ska bli en swim­ming­pool vi­sa ti­der på året och då krävs viss drä­ne­ring. Sen till­kom­mer stängs­ling och kor­gar att slänga hund­på­sar i. Var­för är det värt?

– Hund­rast­går­dar­na har ett so­ci­alt vär­de, det är po­pu­lä­ra träff­punk­ter för många hundä­ga­re. På nämnd­mö­tet var det många hundä­ga­re som tac­ka­de oss och var gla­da över det här be­slu­tet. Dess­utom an­vänds in­te den här gröny­tan till nå­got sär­skilt idag, där­för känns det bra att an­läg­ga går­den där.

BE­HOV. Det saknas en hund­rast­gård i Fars­ta strand, det är skä­let”, sä­ger Lars Bäck (V) ord­fö­ran­de i Farstas stads­dels­nämnd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.