NYA VAP­NET I KAM­PEN MOT SNÖN

NY UPP­FIN­NING. Snow­fightern ska un­der­lät­ta snöröj­ning­en

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

En con­tai­ner som smäl­ter snö – det är det nya smar­ta hjälp­med­let när snö ska rö­jas. I al­la fall om man ska tro Be­h­zad Fo­ro­tan och Jan­ne Köngäs från Snö­tek­nik AB.

Den smäl­ter och re­nar snön och sor­te­rar ut grus så att det kan an­vän­das igen. I Sö­derort står en ma­skin som kan va­ra sva­ret på – de­lar av – sta­dens snöröj­nings­pro­blem.

Snart kan det bli slut på al­la sto­ra hö­gar med snö som tip­pas på land och i vatt­net på oli­ka plat­ser i Stock­holm, och last­bils­trans­por­ter. Det me­nar per­so­ner­na bakom ett nystar­tat fö­re­tag som, en­ligt dem själ­va, har löst pro­ble­met.

De har ställt upp en con­tai­ner – en ”snow­figh­ter” – på en yta in­till Ma­gelung­s­vä­gen i Hög­da­len. Den fun­ge­rar så att snö tip­pas i con­tai­nern som är fylld med varmt vat­ten. Snön smäl­ter och skrä­pet och gru­set som fanns i snön fil­tre­ras och sor­te­ras bort, me­dan vatt­net skic­kas vi­da­re i dag­vat­ten­led­ning­ar­na.

– Pro­ver vi­sar att vi lyc­kas fil­tre­ra bort 95 pro­cent av all smuts som lig­ger i snön som plo­gats upp från vägar och trot­to­a­rer, sä­ger Emad Ba­gar­za­deh, en av grun­dar­na till fö­re­ta­get Snö­tek­nik AB, som ska­pat snow­figh­ter.

För att fun­ge­ra be­hö­ver de vär­me och de har fått kopp­la på sig på Stock­holm Ex­er­gis (fö­re det­ta For­tum) fjärr­vär­me­led­ning­ar. Där ut­nytt­jar de re­tur­vatt­net, allt­så varm­vatt­net i led­ning­ar­na när det är på­väg till­ba­ka.

– Vi tyc­ker att det här är in­tres­sant, det kan bi­dra till att upp­nå sta­dens mil­jö­mål och kom­mer att be­hö­vas i fram­ti­dens snö­han­te­ring. De tar hand om vår spill­vär­me så det blir en win-win-si­tu­a­tion, sä­ger Per-oscar Hed­man, press­an­sva­rig på Stock­holm Ex­er­gi.

14 flak i tim­men

Snow­fightern kla­rar att smäl­ta 250 ku­bik­me­ter snö per tim­me, vil­ket mot­sva­rar 14 last­bils­flak. Skul­le man kun­na pla­ce­ra ut ett an­tal con­tain­rar på oli­ka plat­ser i Stock­holm så kan snön tip­pas i dem istäl­let för på mar­ken el­ler i vatt­net, me­nar gäng­et bakom fö­re­ta­get. Det skul­le mins­ka be­ho­vet av last­bils­trans­por­ter och bi­dra till mind­re skräp och smuts i vat­ten och på land och mind­re ut­släpp i luf­ten. Dess­utom kan gru­set åter­an­vän­das.

Sta­den av­vak­tar

Men sta­den är in­te in­tres­se­ra­de i dags­lä­get.

– Vi tyc­ker att för­sö­ket är in­tres­sant och vi har se­dan fle­ra år va­rit i kon­takt med fö­re­ta­get. Vi har bland an­nat hjälpt dem att hit­ta en plats att ut­fö­ra för­sök på och vi av­vak­tar re­sul­tat från för­sö­ket, sä­ger Erik Sö­der­berg, press­an­sva­rig på tra­fik­kon­to­ret.

Sta­den har även för­med­lat kon­tak­ter med till­stånds­gi­van­de myn­dig­he­ter och tip­sat om vart fö­re­ta­get kan vän­da sig för att ta pro­ver på smält­vatt­net, tilläg­ger han.

Pro­ver vi­sar att vi lyc­kas fil­tre­ra bort 95 pro­cent av all smuts som lig­ger i snön som plo­gats upp från vägar.

FO­TO: LIN­DA GREN

Allt grus sor­te­ras ut från snön via ett rull­band. INNOVATÖRER. Be­h­zad Fo­ro­tan och Jan­ne Köngäs från Snö­tek­nik AB vi­sar hur snön las­tas ner i con­tai­nern där varmt vat­ten vän­tar som smäl­ter snön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.