Sö­derorts­bo är Årets eldsjäl

Ali Yu­se­fi, 23, kom till Sve­ri­ge från Af­gha­nis­tan som fem­ton­å­ring. I dag bor han i Sol­ber­ga, är lands­lags­box­a­re och har bli­vit ut­sedd till Årets eldsjäl i ka­te­go­rin in­teg­ra­tion.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Text: Jon­na Claes­son | Fo­to: Lin­da Gren

Nu gör jag sam­ma sak för and­ra ung­do­mar, jag vet att det får dem att må bra.

Ali Yu­se­fi, bo­en­de i Sol­ber­ga, kun­de in­te i sin vil­das­te fan­ta­si tro att han skul­le bör­ja box­as på elit­ni­vå. Men de job­bi­ga tan­kar­na från flyk­ten från Af­gha­nis­tan till Sve­ri­ge för­de ho­nom in i ring­en. – Det är in­te en lätt re­sa att ta sig från Af­gha­nis­tan till Sve­ri­ge och jag ha­de myc­ket job­bi­ga tan­kar när jag kom hit. En dag fick jag en box­nings­säck av min svens­ka mam­ma, den slog jag på när tan­kar­na blev för job­bi­ga. Ef­ter ett tag be­rät­ta­de hon att det fanns box­ning i när­he­ten och vi gick dit för att se ef­ter.

Ali möt­te trä­na­ren Jo­el Gran­dell, gjor­de en förs­ta trä­ning och blev frälst. I dag är han lands­lags­box­a­re för Sve­ri­ge och tränar ung­do­mar som gjort sam­ma re­sa som han själv.

– Box­ning­en har räd­dat mitt liv. Jag lär­de mig svens­ka, träf­fa­de kom­pi­sar och kom in i den svens­ka kul­tu­ren på ett bra sätt. Nu gör jag sam­ma sak för and­ra ung­do­mar, jag vet att det får dem att må bra. Även om vän­tan på be­sked från Mi­gra­tions­ver­ket är job­big. Många har re­dan läm­nat oss, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Vi har trä­ning bå­de på da­ri och svens­ka, i bör­jan age­ra­de jag tolk men de lär sig mer och mer. Det är bra med en bland­ning av bå­da språ­ken.

I för­ra vec­kan ut­sågs Ali till Årets eldsjäl in­om ka­te­go­rin in­teg­ra­tion. Han fick pri­set för sitt sto­ra ar­be­te som trä­na­re för en­sam­kom­man­de flyk­ting­barn, nå­got han upp­skat­tar.

– Det är jät­te­ro­ligt med upp­märk­sam­he­ten, det är ett kvit­to på att vi gör någon­ting rätt. Men vi har ald­rig gjort det här för att vin­na ett pris, vi gör det för att hjäl­pa de här ung­do­mar­na.

Nu sat­sar Ali på att ut­veck­la pro­jek­tet med box­ning för en­sam­kom­man­de och har pre­cis in­lett ett sam­ar­be­te med Frys­hu­set. Men på si­dan av pro­jek­tet tränar han själv.

– Jag dröm­mer om OS i To­kyo 2020. Det är det jag tränar för nu, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.