Ibland är det fak­tiskt rim­ligt att sä­ga nej

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej Söderort - HAM­PUS JARNLO Ny­hets­chef Pra­ta med mig! ham­pus.jarnlo @di­rekt­press.se

Gör in­te si, gör in­te så. Ibland känns det som att ens främs­ta upp­gift som för­äl­der är att sä­ga nej, nej, nej. För trots att det sä­ker­li­gen finns en upp­sjö av barn­forsk­ning som slår fast att det evi­ga nej-sä­gan­det in­te är bra för ditt barns ut­veck­ling är det svårt att und­vi­ka. För att in­te sä­ga omöj­ligt. In­te minst i Stock­holm där fa­ror lu­rar runt var­je hörn. Jag har kanske en ro­man­ti­se­rad bild av li­vet på lan­det. Men jag fö­re­stäl­ler mig att en för­äl­der kan sä­ga ja myc­ket of­ta­re där. Ja, själv­klart kan du ki­la över till di­na vän­ner själv om du ba­ra ser dig för när du pas­se­rar byns en­da (otra­fi­ke­ra­de) ga­ta. Ja, ut och lek i sko­gen med er, här har ni ham­ma­re och spik om ni vill byg­ga en ko­ja.

Jag in­ser ju att barn i Stock­holm, som är äld­re än mi­na eg­na, ock­så tillåts gö­ra de här sa­ker­na till slut. Men jag har fått för mig att de ge­ne­rellt sett hin­ner bli äld­re in­nan de får tes­ta si­na eg­na ving­ar.

Det var fö­re jag såg för­ra hel­gens bil­der från Årsta­vi­ken där för­äld­rar glatt skic­kat ut si­na barn att spe­la hoc­key på isen. En lek på liv och död, skul­le det vi­sa sig när vi ring­de upp en is­ex­pert för att stäm­ma av.

”I Årsta­vi­ken är det strömt vat­ten då man öpp­nar Ham­mar­byslus­sar­na och släp­per på. Då smäl­ter isen un­der­i­från ef­tersom det ström­mar. Då kan isen gå från 20 cen­ti­me­ter tjock till fem cen­ti­me­ter på un­der ett dygn ut­an att det syns. Det är jät­te­far­ligt”, sä­ger han.

Så kan det gå. Det känns li­te symp­to­ma­tiskt för oss na­tur­ro­man­ti­se­ran­de stor­stads­för­äld­rar som trots dröm­men om lan­det tyc­ker det känns tryg­ga­re att se vå­ra barn klätt­ra i en svin­dyr sä­ker­hetscer­ti­fi­e­rad klät­ter­ställ­ning på lek­plat­sen än i en he­der­lig gam­mal ek. Sam­ti­digt som vi in­te har någ­ra pro­blem med att släp­pa ut vå­ra ung­ar på tunn is med ar­gu­men­tet: al­la and­ra är ju där. Nej, det är in­te så smart.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.