Dis­pens för ti­di­ga­re­lagd Rodd­täv­ling

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal - IN­NAN MID­SOM­MAR.

Öst­ra rodd­distrikts­för­bun­det har se­dan ti­di­ga­re dis­pens att fram­fö­ra mo­tor­båt i sam­band med täv­ling­ar och trä­ning­ar, vil­ket är en för­ut­sätt­ning för att kun­na ge­nom­fö­ra täv­ling­ar. Men för att in­te stö­ra häc­kan­de fåg­lar vid Ma­gelung­en har dis­pen­sen för Rodd­tv­ling­ar i sjön all­tid gällt från och med mid­som­mar.

För att kun­na fun­ge­ra som en rätt­vis ut­tag­ning av lag in­för kom­man­de in­ter­na­tio­nel­la täv­ling­ar mås­te årets Fars­ta Rodd hål­las en vec­ka in­nan Mid­som­mar, nå­got de sökt dis­pens för.

Nu har Sta­den i sam­råd med Idrotts­för­valt­ning­en och Mil­jö­för­valt­ning­en god­kännt dis­pen­sen. På ett vill­kor, och det är att inga häc­kan­de fåg­lar störs un­der

FO­TO: VIK­TOR GÅRDSÄTER

Fars­ta Rod­den får dis­pens för att ti­di­ga­re­läg­ga rodd­täv­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.