Så kan du hjäl­pa äld­re i Fars­ta

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta / Sköndal -

På tors­dag den 5 april mel­lan kloc­kan 16:00- 18:00 är al­la som vill bli vo­lon­tär för äld­re i Fars­ta väl­kom­na till even­ty­tan i Fars­ta cent­rum.

På mö­tet får du träf­fa för­e­ning­ar som är i be­hov av vo­lon­tä­rer. Du kan du an­mä­la dig som vo­lon­tär på plats el­ler ba­ra ta del av mer in­for­ma­tion om vad det in­ne­bär. Att va­ra vo­lon­tär kan till ex­em­pel in­ne­bä­ra att föl­ja en äld­re män­ni­ska till sjuk­hu­set, ta en pro­me­nad, an­ord­na träf­far el­ler ba­ra sit­ta ner och sam­ta­la un­der en stund un­der fi­ka.

FO­TO: GUSTAV GRÄLL

BTESTRADITION. Barn­klä­des­by­tet i Gub­bäng­en fi­rar 40 år

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.