Han fång­ar lin­je 17 från luf­ten

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - Jon­na Claes­son jon­na.claes­son@di­rekt­press.se ALL­TID NYTT.

Kärr­torps­bon Jo­achim Da­ge­rot fil­mar Bagar­mos­sen och Kärr­torp – från luf­ten. Re­sul­ta­tet äls­kas av al­la.

Från och med den 1 feb­ru­a­ri 2018 bör­ja­de Trans­port­sty­rel­sens nya reg­ler för drö­na­re att gäl­la. Se­dan dess kan al­la som bor i Stock­holms in­nerstad och Sö­derort fly­ga fritt.

– Nu är det tillå­tet att fly­ga med drö­na­re om du be­fin­ner dig mer än fem kilo­me­ter från Brom­ma flyg­plats och hål­ler dig un­der 50 me­ters höjd, sä­ger Jo­achim Da­ge­rot.

Han har fil­mat och fo­to­gra­fe­rat i stör­re de­len av sitt liv men med sin drö­na­re har han fått nya per­spek­tiv på sitt när­om­rå­de.

– Det är så vac­kert här runt Bagar­mos­sen och Kärr­torp, det bäs­ta är ju att det är nä­ra till sko­gen. Det blir fan­tas­tiskt vac­kert när man fil­mar de snötäck­ta träd­top­par­na i fint vä­der, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men för mig är det själ­va fo­to­gra­fe­ran­det som är det ro­li­ga, det spe­lar ing­en jät­tes­tor roll vad mo­ti­vet är.

Jo­achim fo­to­gra­fe­rar och fil­mar för sin egen och nö­jets skull, men han de­lar gär­na med sig av fil­mer­na bå­de på Fa­ce­book och Youtu­be så att and­ra kan få nju­ta av vy­er­na.

– Det är ro­ligt med re­spon­sen. När jag de­lar fil­mer­na i lo­ka­la grup­per på Fa­ce­book är det många min­nen som väcks hos män­ni­skor. Vis­sa kanske har växt upp i om­rå­det och kän­ner igen sig. Det blir många histo­ri­er i kom­men­ta­rer­na.

In­spi­ra­tio­nen till att in­för­skaf­fa en drö­na­re kom ef­ter en re­sa i Gre­kland.

– Jag ha­de sett ett fint berg som jag tänk­te att det ha­de va­rit fint att fo­to­gra­fe­ra up­pe från luf­ten och se­dan köpte jag en drö­na­re på nå­gon mäss­sa när jag kom hem. Nu har jag någ­ra styc­ken i al­la fall.

Har du va­rit i Gre­kland och fo­to­gra­fe­rat ber­get nu?

– Nej in­te än­nu, men det kom­mer i som­mar, sä­ger han. Stock­holmdi­rekt.se/tv

FO­TO: MAJA BRAND

”Jag kan fil­ma Bagar­mos­sen och Kärr­torp tu­sen gång­er. Det blir all­tid någon­ting nytt”, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.