Trots löf­tet: Det blir inga el­cyklar

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - DÅ. Sop­hie Stig­fur

5 000 el­driv­na lå­ne­cyklar i Stock­holms stad ut­lo­va­des av tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP). Men i nu­lä­get ser det ut att in­te bli någ­ra alls.

Det var i sep­tem­ber i fjol som tra­fik­bor­gar­råd Da­ni­el Helldén (MP) glatt med­de­la­de att sta­dens nu­va­ran­de 1 500 lå­ne­cyklar skul­le ut­ö­kas till 5 000 – och de skul­le dess­utom samt­li­ga dri­vas av el. Fle­ra nya cy­kel­sta­tio­ner skul­le ock­så sät­tas upp i för­or­ter­na.

Pro­jek­tet skul­le in­le­das med start re­dan 1 april i år. Men någ­ra tu­sen­tals el­cyklar vid må­nads­skif­tet blir det in­te. Fak­tiskt, in­te en en­da. Det­ta ef­tersom kon­kur­ren­ter­na till fö­re­ta­get Jc­decaux, som vann upp­hand­ling­en om sta­dens lå­ne­cyklar, har över­kla­gat upp­hand­ling­en. Och För­valt­nings­dom­sto­len har fort­fa­ran­de in­te fat­tat nå­got be­slut om av­ta­let ska upp­hä­vas el­ler in­te.

– Vi vän­tar på be­sked, men det kom­mer drö­ja någ­ra må­na­der. Om dom­sto­len upp­hä­ver av­ta­let kom­mer vi star­ta pro­ces­sen med att upp­hand­la ett nytt fö­re­tag som har el­cyklar, men san­no­lik­he­ten att det blir av i år är ty­värr li­ten, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP).

Un­der ti­den fort­sät­ter sta­dens nu­va­ran­de lö­pan­de av­tal med cy­kel­fö­re­ta­get Cle­ar Chan­nel, med en upp­säg- nings­tid på tre må­na­der. Och fler än 1 500 cyklar blir det allt­så in­te i år hel­ler.

– Nej, vi vill från­gå det nu­va­ran­de sy­ste­met och sat­sa på el­cyklar, så vi för­änd­rar ing­et med fler cyklar i det nu­va­ran­de av­ta­let. Jag räk­nar med att dom­sto­len kom­mer ge oss rätt.

Är det in­te ett miss­lyc­kan­de att du gått ut så hårt med att pre­sen­te­ra den här stor­sats­ning­en på tu­sen­tals el­cyklar till stock­hol­mar­na?

– Nej, det är ett miss­lyc­kan­de för dom­stols­vä­sen­det om nå­got att det tar så­dan tid, sä­ger Da­ni­el Helldén (MP).

Cecilia Brinck (M), op­po­si­tions­bor­gar­råd och vice ord­fö­ran­de i tra­fik­nämn­den, häv­dar att Helldén länge ve­tat att el­cyk­lar­na in­te skul­le hin­na kom­ma.

– Det är oan­sva­rigt att va­ra ute i me­dia och lo­va så myc­ket in­nan sta­den ens skri­vit av­tal. Att stock­hol­mar­na in­te kom­mer att få el­cyklar i vår be­ror ba­ra på att ma­jo­ri­te­ten va­rit slar­vi­ga och se­na med upp­hand­ling­en.

I hös­tas tram­pa­de tra­fik­bor­gar­rå­det själv på en el­cy­kel, och lo­va­de 5 000 nya lå­ne­cyklar på stans ga­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.