Allt fler är nöj­da med sin lo­ka­la vård­cen­tral

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - Vård­cen­tral Bagar­mos­sen: i Skarpnäck: Vård­cen­tral Björk­ha­gen: Hö­ka­räng­en: Hus­lä­kar­mot­tag­ning: Fars­ta Hus­lä­kar­mot­tag­ning: Vård­cen­tral Gub­bäng­en: Vård­cen­tral Fars­ta: vård­cen­tral: Vård­cen­tral Hag­sät­ra: vård­cen­tral: Vård­cen­tral Gull­mars­plan: Vård­cen­tral Hög­da

SKARPNÄCK

Allt fler stock­hol­ma­re är nöj­da med sin vård­cen­tral. Det vi­sar helt färs­ka siff­ror från SKL. Men po­pu­la­ri­te­ten mel­lan oli­ka mot­tag­ning­ar skif­tar stort. Kol­la lis­tan för att se hur vård­cen­tra­ler­na i ditt om­rå­de ran­kas.

Ny­li­gen pub­li­ce­ra­de SKL en färsk pa­ti­en­ten­kät över Stock­holms vård­cen­tra­ler. Ge­ne­rellt lig­ger stock­hol­mar­nas nöjd­het på en jämn ni­vå och har gjort det de se­nas­te åren. 80,2 pro­cent är nöj­da med pri­mär­vår­den vil­ket är en ök­ning med en pro­cen­ten­het jäm­fört med för­ra året, men trots det är skill­na­der­na sto­ra mel­lan vård­cen­tra­ler­na.

Bland pa­ti­en­ter­na på Äp­pel­vi­kens lä­kar­mot­tag­ning är 95,4 pro­cent nöj­da ut­i­från ett hel­hets­in­tryck. Det­ta går att jäm­fö­ra med pa­ti­en­ter­na vid Lil­je­holms­ka­jens vård- HÄGERSTEN-LILJEHOLMEN HE­LA STOCK­HOLM cen­tral där ba­ra 55,8 pro­cent är nöj­da. Hel­hets­in­tryc­ket ba­se­ras på föl­jan­de kri­te­ri­er: att pa­ti­en­ten skul­le re­kom­men­de­ra vård­cen­tra­len, att at­mo­sfä­ren va­rit bra och att be­ho­vet av vård bli­vit till­go­do­sett.

Li­te mer nöj­da i Stock­holm

Christof­fer Bernsköld är en­hets­chef för all­män­me­di­cin och ge­ri­a­trik i Stock­holms läns lands­ting. Han me­nar att stock­hol­mar­na ge­ne­rellt är li­te mer nöj­da med pri­mär­vår­den än ge­nom­snit­tet i lan­det som lig­ger på 79,4 pro­cent, men för­tyd­li­gar att man ut­i­från pa­ti­entupp­le­vel­sen in­te kan dra någ­ra säk­ra slut­sat­ser om kva­li­te­ten på vår­den i öv­rigt. Enkä­ten finns sna­ra­re till för vård­cen­tra­ler­na själ­va.

– Vi kom­mer ha di­a­log med vård­cen­tra­ler­na un­der vå­ren gäl­lan­de pa­ti­en­ten­kä­ten men även and­ra fak­to­rer som me­di­cins­ka re­sul­tat. Det är vik­tigt att vård­cen­tra­ler­na själ­va föl­jer upp re­sul­ta­tet och tit­tar på hur de job­bar med te­le­fon­till­gäng­lig­het, be­mö­tan­de och lik­nan­de, sä­ger Christof­fer Bernsköld.

Att den upp­lev­da pa­ti­ent­nöjd­he­ten skil­jer sig stort mel­lan vård­cen­tra­ler­na, me­nar han främst är ett re­sul­tat av per­so­na­len som ar­be­tar där. – Fle­ra fak­to­rer spe­lar in, men ge­ne­rellt sett har det med be­man­ning­en att gö­ra. Om det är svårt att be­man­na på­ver­kar det he­la vård­cen­tra­len, med­ar­be­tar­na får det svå­ra­re och det blir även svå­ra­re att upp­nå kon­ti­nu­i­tet. Of­tast är det lät­ta­re att re­kry­te­ra per­so­nal till vård­cen­tra­ler som lig­ger i om­rå­den med en hög­re so­cio­e­ko­no­misk stan­dard. I de om­rå­de­na har pa­ti­en­ter­na of­tast en hög­re ut­bild­ningsni­vå vil­ket i över­lag kan le­da till att man upp­le­ver vår­den som bätt­re, sä­ger Christof­fer Bernsköld.

Språk kan på­ver­ka

En an­nan an­led­ning till att vård­cen­tra­ler som lig­ger i so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta om­rå­den ge­ne­rellt har läg­re pa­ti­ent­nöjd­het kan va­ra att svå­rig­he­ter med språ­ket och att för­stå vård­sy­ste­met bi­drar till pa­ti­en­tens upp­le­vel­se av hur vår­den fun­ge­rar.

– I so­cio­e­ko­no­miskt ut­sat­ta om­rå­den är ut­ma­ning­en stör­re och här finns ett er­sätt­nings­sy­stem som gör att vård­cen­tra­ler­na får ex­tra er­sätt­ning för att han­te­ra pa­ti­en­ter­na. Här kan var­je pa­ti­ent­mö­te ta li­te läng­re tid, sä­ger Christof­fer Bernsköld.

”Fle­ra fak­to­rer”

FO­TO: KA­RIN NILS­SON

fdin fvård­cen­tra­len fa­le­ris FARS­TA fvård­cen­tra­len fskön­dals fcu­re­ra fca­pio fca­pio ENSKE­DE-ÅRSTA-VANTÖR fstu­re­by 88,5 (89). fca­pio 87,2 (82,3). fda­lens 83,7 (73,2). fca­pio fca­pio fca­pio fca­pio ÄLVSJÖ fli­se­bergs fälv­sjö 74,2 (70,7). 73 (83,2). 60,9...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.