Ex­pert: Årsta­vi­kens is är livs­far­lig

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - GALET. Christof­fer Röst­lund Jons­son christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se

Vår förs­ta vi­deo med cy­klis­ter­na som drar iväg i full fart på Årsta­vi­kens is, blev välspridd och väl­digt kom­men­te­rad. Men nu går en av sta­dens eg­na is­ex­per­ter ut och var­nar för till­ta­get: ”Det där är as­far­ligt”.

– Ja, du ska in­te va­ra på Årsta­vi­kens is alls, sä­ger kom­mu­nens ex­pert, som öns­kar va­ra ano­nym ef­tersom det in­te är sta­dens jobb att ta hand om isen där.

Strömt vat­ten

Var­för då? Isen ser väl tjock och fin ut? Visst gör den det. Men det du in­te vet är hur den ser ut på un­der­si­dan.

– I Årsta­vi­ken är det strömt vat­ten då man öpp­nar Ham­mar­byslus­sar­na och släp­per på. Då smäl­ter isen un­der­i­från ef­tersom det

”Det är livs­far­ligt.” Så sä­ger is-experten om att det är mäng­der av män­ni­skor som går, cyklar och åker skrid­skor på Årsta­vi­ken.

ström­mar. Då kan isen gå från 20 cen­ti­me­ter tjock till fem cen­ti­me­ter på un­der ett dygn ut­an att det syns. Det är jät­te­far­ligt, sä­ger is-experten.

Var­för tror du folk än­då är där ute?

– Folk fun­ge­rar så. De ser spår från nå­gon som re­dan gått där och tror att det är sä­kert.

Experten med­de­lar ock­så att sta­den in­te kör upp skid­spår på de sjö­ar som de fak­tiskt tar hand om av en an­led­ning.

– Det vo­re jät­te­en­kelt att gö­ra det med en pist­ma­skin. Men med ski­dor för­de­lar du vik­ten på ett an­nat sätt än med skrid­skor. Och du kom­mer väl­digt snabbt långt ut in­nan det bris­ter. Och då plur­rar du i med ski­dor som du in­te får av dig. Så där­för gör vi från sta­dens håll ba­ra i ord­ning för skrid­skor när isar­na hål­ler för det.

Så här såg det ut vid Lil­je­holms­bron i lör­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.