TUFF KAMP FÖR FARSTAS ÄLS­KA­DE SMÅCENTRUM

När­he­ten till sto­ra Fars­ta cent­rum gör att små­cent­ru­mens hand­la­re runt om i Fars­ta har svårt att över­le­va. För trots att de all­ra fles­ta vill ha fler när­bu­ti­ker och le­van­de torg i sitt när­om­rå­de svik­tar kun­d­un­der­la­get.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Jon­na Claesson 073-600 69 08 jon­na.claesson@di­rekt­press.se IN­TE SÅ LIVAT. LA­GOM KUNDKRETS.

Många bu­tikslo­ka­ler i Farstas oli­ka småcentrum och torg är igen­bom­ma­de el­ler ska jäm­nas med mar­ken. Vi be­sök­te Fars­ta strand, Lysviks­ga­tan, Sun­ne­plan och Brun­skogs­bac­ken för att ta re­da på vad män­ni­skor som bor och ar­be­tar i när­he­ten tror om de hy­per­lo­ka­la cent­ru­mens fram­tid.

Ma­lou Öjes, 67, be­rät­tar om hur fint det lil­la cent­ru­met vid Brun­skogs­bac­ken var förr.

– Det fanns en jät­te­bra livs­me­dels­bu­tik, pos­ten låg här på hör­net och det var fullt av män­ni­skor i rö­rel­se. Det var li­te av en by­käns­la här. Idag är det helt dött, det är ett rik­tigt sorg­ligt cent­rum. Det en­da som är vid liv är väl kyr­kan, sä­ger hon.

Le­na Win­zell, 65, tror att många av de små cent­ru­men lig­ger för nä­ra sto­ra Fars­ta cent­rum.

– Men al­la vill in­te åka dit. Dess­utom tyc­ker jag att det är kons­tigt att po­li­ti­ker­na tryc­ker på att man in­te ska åka bil och se­dan stäng­er de ner al­la små lo­ka­la cent­rum så att man än­då mås­te ta bi­len och åka och hand­la, sä­ger hon. Om­rå­det Sun­ne­plan ska få nya hy­res­rät­ter, för­sko­lor, bu­tikslo­ka­ler, en ak­ti­vi­tets­park och ett nytt torg. Men i vän­tan på att cent­ru­met ska ri­vas för att se­dan byg­gas upp igen är allt ned­stängt.

– Jag har bott här se­dan jag var li­ten och förr fanns det allt från pors­lins­bu­tik till fisk­bu­tik, kon­sum och skräd­da­re. I dag är det helt sten­dött, ni ser ju själ­va, sä­ger An­ne­lie Ek­ström, 61.

Vad sak­nar du på Sun­ne­plan?

– Allt ut­om en till piz­ze­ria. Nej, men en rik­tigt bra mat­bu­tik, sä­ger An­ne­lie.

Tho­mas Bergström, kom­mu­ni­ka­tör på kom­mu­na­la Fa­mil­je­bo­stä­der som för­val­tar bå­de Sun­ne­plan och Brun­skogs­bac­ken, sä­ger att det finns en hel del pla­ner för cent­ru­men.

– An­led­ning­en till att de all­ra fles­ta bu­ti­ker har stängt ner på de två plat­ser­na är för att vi har bygg­pro­jekt igång där. På Sun­ne­plan ska det byg­gas bo­stä­der med möj­lig­het för bu­tiks­verk­sam­het på bot­ten­plan. På Brun­skogs­bac­ken blir det inga nya lo­ka­ler för bu­tiks­verk­sam­het men dä­re­mot fler bo­stä­der och en ny för­sko­la, sä­ger han.

För nä­ra Fars­ta cent­rum?

Snabb­köps­hand­la­ren Sa­ja Khalaf, 25, job­bar på Farstas När­bu­tik på Lysviks­ga­tan. Hon sä­ger att det in­te är så många män­ni­skor i bu­ti­ker­na här. Hon tror att ock­så att det be­ror på att Fars­ta cent­rum lig­ger in­om gångav­stånd.

– Vi har bra va­rit här se­dan sep­tem­ber, det kanske kom­mer mer folk till som­ma­ren, sä­ger hon.

Piz­za­ba­ga­ren Bra­ni­sa To­do­vic i Fars­ta strand tyc­ker dä­re­mot att det kom­mer la­gom med kun­der till hans piz­ze­ria.

– Det är li­te myc­ket dro­ger, men det kan man in­te gö­ra nå­got åt. An­nars är jag nöjd. Det en­da som fat­tas är en of­fent­lig to­a­lett, sä­ger han.

”Det är helt sten­dött” Jag har bott här se­dan jag var li­ten och förr fanns det allt från pors­lins­bu­tik till fisk­bu­tik, kon­sum och skräd­da­re. I dag är det helt sten­dött, ni ser ju själ­va.

SORG. GLÄD­JE OCH och Ma­lou Öjes tyc­ker Le­na Win­zell cent­ru­met att Brun­skogs­bac­ken i är sorg­ligt.

FO­TO: YL­VA BERG­MAN

CENTRUMKONKURRENS. Snabb­köps­hand­la­ren Sa­ja Khalaf ar­be­tar i en när­livs på Lysviks­vä­gen, hon tror att de fles­ta åker till Fars­ta cent­rum och hand­lar.

FÖ­GA FEST­LIG FREDAGSFÖRMIDDAG. I Fars­ta Strand är det lugnt en fredagsförmiddag i mars. SUNNEPLANS CENT­RUM SKA RI­VAS OCH BYG­GAS OM. Men i nu­lä­get står det tomt. ”Det har bli­vit värs­ta knark­cent­ru­met”, sä­ger en kvin­na som vill va­ra ano­nym.

Up­pe på tor­get vid Brun­skogs­bac­ken ly­ser var­dags­li­vet med sin från­va­ro.

Piz­za­ba­ga­ren Bra­ni­sa To­do­vic i Fars­ta strand tyc­ker att det kom­mer la­gom med kun­der till hans piz­ze­ria.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.