Vad är det för he­li­cop­ter som lan­dar I Gub­bis?

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Jon­na Claesson 073-600 69 08 jon­na.claesson@di­rekt­press.se

Har du ock­så fun­de­rat över var­för en he­li­kop­ter lan­dar på Gub­bängs­fäl­tet fle­ra gång­er i vec­kan un­der vin­ter­halv­å­ret? Här är sva­ret.

När isen lig­ger tjock i skär­går­den ris­ke­rar fle­ra ö-bor att bli strand­sat­ta. Un­der vin­ter­halv­å­ret kan de där­för ta sig in till stan tre gång­er i vec­kan – med he­li­kop­ter. Av­sik­ten med tra­fi­ken, som bland an­nat går till Gub­bängs­fäl­tet, är att er­bju­da bo­en­de på öar utan lin­je­tra­fik möj­lig­het till en­dags­be­sök i Stock­holm.

Ase­em Sved­berg, 50, bo­en­de på Run­marö, är en av de per­so­ner som an­vän­der sig av he­li­kop­ter­tra­fi­ken.

– Jag bor själv med min sam­bo på ön och den här vin­tern har vi åkt myc­ket. Det går bå­de en för­mid­dags­tur och en ef­ter­mid­dags­tur, nu åk­te jag in till stan och min sam­bo blev upp­ploc­kad för att åka hem, sä­ger han.

Hans Sei­den, 78, bo­en­de på Näm­dö, re­ser ock­så med he­li­kop­tern när han kan.

– Nu ska jag in och hand­la. Det ha­de in­te gått utan he­li­kop­tern. Förr lan­da­de vi i Gam­la stan men nu får vi åka hit till Gub­bäng­en, det är nä­ra till tun­nel­ba­nan, sä­ger han.

Men trots att en he­li­kop­ter­re­sa i van­li­ga fall in­te är en bil­lig historia kan den som bor på en ”iso­le­rad” ö be­stäl­la en en­kel­bil­jett till stan för 130 kro­nor. Kra­vet är att man har ett ö-kort på Wax­holms­bo­la­get.

– Om man är skri­ven ute i skär­går­den så är man be­rät­ti­gad ö-kort. Det kos­tar 525 kro­nor per ka­len­derår. Ökor­tet gäl­ler skär­gårds­tra­fik men in­te på SL:S pen­del­bå­tar. Det är per­son­ligt och inga ut­om­stå­en­de får åka med he­li­kop­tern. Från vis­sa öar kan man även åka svä­va­re, men det är en lin­je för sig och det kan man ock­så sö­ka in­tyg för, sä­ger Hans An­ders­son på Wax­holms­bo­la­get.

FO­TO: JON­NA CLAESSON

LYXPENDLARE. Här lyf­ter skär­gårds­bor­na från Gub­bängs­fäl­tet.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.