Nya hy­res­hus får gran­nar i Lars­bo­da att se rött

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073-600 69 35 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

Vär­det på vå­ra hus kom­mer sjun­ka som en sten.

För­sla­get att byg­ga 90 hy­res­rät­ter vid Mår­bac­ka­ga­tan i Lars­bo­da har gjort gran­nar i rad­hu­sen upp­rör­da.

Just nu finns ett för­slag att för­tä­ta Lars­bo­da i Fars­ta med ett 90-tal hy­res­rät­ter. De nya hu­sen kom­mer att lig­ga på grön­om­rå­det mel­lan de be­fint­li­ga rad­hu­sen och in­du­stri­om­rå­det. Men för­sla­get gör bo­en­de om­rå­det upp­rör­da.

– Jag tyc­ker det är helt fel. Det kan blir ett sex­vå­nings­hus pre­cis ut­an­för mitt sta­ket, vil­ket kom­mer ge stän­dig skug­ga på vå­ra tom­ter, sä­ger Ing­e­la Per­gren.

De bo­en­de me­nar att det in­te finns plats för lä­gen­hets­hus i om­rå­det och att vär­det på de­ras rad­hus kom­mer att ska­das.

– Vär­det på vå­ra hus kom­mer sjun­ka som en sten och de gröny­tor som är en na­tur­lig gräns mot in­du­stri­om­rå­det för­svin­ner. Samt att vå­ra hus är själv­byg­gen och bygg­da med blå be­tong som kom­mer att kom­ma till ska­da om de spräng­er, sä­ger Ing­e­la Per­gren.

Fö­re­sla­gits ti­di­ga­re

Det är in­te förs­ta gång­en som för­sla­get tas upp. 2010 var för­sla­get up­pe förs­ta gång­en i stads­bygg­nads­nämn­den, men den gång­en la­des det på is.

– Tjäns­te­män var här och tit­ta­de på om­rå­det då och sen skic­ka­de vi in ett ytt­ran­de mot för­sla­get, men nu bör­jar det om igen, sä­ger Bir­git­ta Ol­ven­mo som bor i om­rå­det.

I stads­bygg­nads­nämn­dens ut­ta­lan­de från 2010 kan man lä­sa att de då an­såg att hu­sen i för­sla­get var för höga i för­hål­lan­de till om­giv­ning­en samt att det skul­le bli svårt att få plats med det öst­ra hu­set. Nämn­den fö­reslog då att det skul­le byg­gas yt­ter­li­ga­re en rad­hus­länga istäl­let för de då tänk­ta la­mell­hu­sen.

Nu när för­sla­get på fler­bo­stads­hus kom­mit upp igen vill gran­nar­na att det ti­di­ga­re be­slu­tet ska tas i be­ak­tan­de.

– Jag för­står in­te var­för man ska dra det här en gång till. Det är in­te omöj­ligt att det blir sam­ma som för­ra gång­en. Jag tyc­ker helt en­kelt att det är slö­se­ri med skat­te­peng­ar, sä­ger Ing­e­la Per­gren.

”Ti­digt ske­de”

The­re­se Erics­son på ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret sä­ger att det är svårt ut­ta­la sig om ären­det i ett så ti­digt ske­de.

– De plat­ser­na som vi har mar­kan­vi­sat finns med i Tyngd­punkt Fars­ta och det pro­gram­met an­togs 2016, det är det som vi ar­be­tar med nu. Det finns frå­gor som in­te är ut­red­da än­nu, det­ta är fort­fa­ran­de i ett ti­digt ske­de, sä­ger hon.

Gran­nar­na i Lars­bo­da sä­ger att de in­te kom­mer att ge sig utan har nu star­tat en grupp som ska tit­ta på frå­gor­na.

– Vi kom­mer käm­pa emot det in i det sista, sen får vi se vad som hän­der, sä­ger Ing­e­la Per­gren.

I vår är tan­ken att start­skot­tet för de­talj­pla­ne­ar­be­tet ska klub­bas i stads­bygg­nads­nämn­den och bygg­start pla­ne­ras till 2020.

FO­TO: MA­RIA SVENS­SON

KRI­TISK. Här är om­rå­det. Mel­lan vägen och hu­sen är tan­ken att ett fler­fa­miljs­hus ska byg­gas. Bir­git­ta Ol­ven­mo som är med i Lars­bo­da Träd­gårs­d­för­valt­ning tyc­ker in­te hu­sen ska byg­gas på den an­giv­na plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.