Sta­den i spåku­lan: Stock­holm 2050

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Robin Hög­berg robin.hog­berg@di­rekt­press.se

Själv­kö­ran­de bi­lar, fler grön­om­rå­den och själv­för­sör­jan­de hem – det är tre he­ta trendspa­ning­ar för fram­ti­dens Stock­holm, en­ligt den nyut­kom­na rap­por­ten Sam­hälls­ba­ro­me­tern 2018.

Sam­hälls­ba­ro­me­tern kart­läg­ger var­je år svens­kar­nas syn på fram­ti­dens stä­der och har i år fo­ku­se­rat på Sve­ri­ge år 2050. Rap­por­ten, som tas fram på ini­ti­a­tiv av tek­nikoch ar­ki­tekt­kon­cer­nen Pro­jek­ten­ga­ge­mang, täc­ker in svens­kar­nas syn på sex om­rå­den: bo­en­de, tra­fik, sam­häl­le, mil­jö, tek­nik och jobb.

– I Stock­holm, där de ur­ba­na frå­ge­ställ­ning­ar­na do­mi­ne­rar, skul­le jag vil­ja lyf­ta fram tra­fik­frå­gor­na. Kom­mer vi se en ra­di­kal för­änd­ring av tra­fi­ken, till ex­em­pel med själv­kö­ran­de for­don, så kom­mer det dra­ma­tiskt för­änd­ra stock­hol­mar­nas liv, sä­ger Alex­an­der Ståhle, stads­bygg­nads­fors­ka­re på KTH.

Den sto­ra till­tron till tek­nik är ut­mär­kan­de i rap­por­ten, bå­de på riks­ni­vå och i Stock­holm. Det be­ror på att svens­kar­na re­dan upp­levt fle­ra lyc­ka­de tek­nik­re­vo­lu­tio­ner som in­ter­net och mo­bil­te­le­fo­ner, tror Alex­an­der Ståhle.

He­la 92 pro­cent av de till­frå­ga­de i un­der­sök­ning­en tror att själv­kö­ran­de bi­lar kom­mer va­ra en del av vå­ra liv år 2050. Och i Stock­holm, störst an­del i lan­det, är näs­tan sex av tio per­so­ner be­red­da att lå­ta bar­nen åka en­sam­ma i så­da­na for­don.

– Med själv­kö­ran­de bi­lar skul­le vi få bort per­so­nal­kost­na­der­na för ex­em­pel­vis tax­i­bi­lar och sä­kert hal­ve­ra trans­port­kost­na­der­na för godsle­ve­rans. Fö­rar­lö­sa for­don ska­par sto­ra eko­no­mis­ka vins­ter och är trots allt nå­got vi kan fö­re­stäl­la oss, så jag tror det kom­mer va­ra en del av vå­ra liv i fram­ti­den, sä­ger Alex­an­der Ståhle.

Sä­ker­he­ten av­gö­ran­de

Ny­li­gen om­kom en kvin­na i Ari­zo­na, USA, efter att ha bli­vit påkörd av en själv­kö­ran­de Uber-taxi. Just sä­ker­he­ten, bå­de för dem som sit­ter i och för dem som rör sig run­tom­kring, är av­gö­ran­de för att själv­kö­ran­de bi­lar ska eta­ble­ras på all­var, me­nar Alex­an­der Ståhle.

– Kom­mer bi­lar­na va­ra så smar­ta att de kan rö­ra sig bland folk? Det blir en nyc­kel­frå­ga, sä­ger han.

Vik­tig kol­lek­tiv­tra­fik

Ut­mär­kan­de för Stock­holm är ock­så tron på att kol­lek­tiv­tra­fi­ken även i fram­ti­den kom­mer va­ra be­ty­del­se­full. Och fort­sat­ta sats­ning­ar på kol­lek­tiv­tra­fi­ken är vik­tig, en­ligt Alex­an­der Ståhle.

– Utan kol­lek­tiv­tra­fi­ken skul­le det bli all­de­les för myc­ket träng­sel på ga­tor­na. Ett ex­em­pel på tun­nel­ba­nans ef­fek­ti­vi­tet är Man­hat­tan, som skul­le be­hö­va ett 40-tal nya bro­ar om tun­nel­ba­nan för­svann och ba­ra er­sat­tes av själv­kö­ran­de bi­lar.

Själv­för­sör­jan­de hem med egen ener­gi­pro­duk­tion och od­ling­ar tror stock­hol­mar­na blir van­li­ga­re 2050. De kom­mer även vil­ja se mer grön­om­rå­den i sta­den.

– För­vänt­ning­ar på och in­tres­set för grön­om­rå­den för ock­så med sig krav att ha med det i sam­hälls­pla­ne­ring­en. In­tres­set för gröny­tor tror jag be­ror på att man in­te tar det för gi­vet som and­ra stads­kva­li­te­ter som kul­tur, sä­ger Alex­an­der Ståhle.

IL­LUST­RA­TION: PRO­JEK­TEN­GA­GE­MANG & SPACESCAPE

FRAM­TI­DEN? Drö­na­re som le­ve­re­rar pro­duk­ter och fö­rar­lö­sa for­don är två tänk­ba­ra in­slag i stads­bil­den år 2050, en­ligt Sam­hälls­ba­ro­me­tern 2018.

Alex­an­der Ståhle.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.