Ko­misk upp­stån­del­se

Det ska va­ra kul med ko­mik. Och för att hjäl­pa fler att be­mäst­ra gar­vets skö­na konst har stand up-ve­te­ra­nen Ami Hall­berg Pau­li pli­tat ihop en hand­bok för al­la gla­da ama­tö­rer som vill bli proffs.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Text: Christof­fer Röst­lund Jons­son Fo­to: Ma­ja Brand BOK SOM SKA FÅ DIG BOKAD.

Jag kän­de att jag var tvung­en att gå dit och fit­ta ner stäl­let li­te och drog pe­do­fil­skämt om på­ven och Mi­chael Jack­son.

En tred­je­del har stjärndröm­mar. En tred­je­del vill bli bätt­re på att hål­la fö­re­drag på job­bet. Och en tred­je­del är män som fått det i pre­sent av si­na fru­ar. Så be­skri­ver skratt­proff­set Ami Hall­berg Pau­li sam­man­sätt­ning­en när hon hål­ler kurs i stand up-ko­me­di i en oan­sen­lig käl­la­re kal­lad Im­pro­vi­sa­tions­stu­di­on på Skå­ne­ga­tan på Sö­der.

– Det ro­li­ga sva­ret på den sist­nämn­da vo­re att fru­ar­na in­te tyc­ker att de­ras kar­lar är så kul. Men den tris­ta san­ning­en är nog att man in­te tän­ker att kvin­nor kan skämta. Tje­jer­na får spa i pre­sent, kil­lar­na en kurs hos mig, fun­de­rar Ami Hall­berg Pau­li.

Ung, vil­lig och gra­tis …

Själv har hon syss­lat med stand up se­dan hon var 35 år – i dag är hon 50 – och bör­jar skön­ja ett skif­te i 08-sce­nen. När Hall­berg Pau­li var ny frå­ga­de Hen­rik Schyf­fert en gång om hon kun­de langa tips på kvin­nor i 20-års­ål­dern att bo­ka. Hon kom in­te på ett en­da namn.

– Nu ser jag 17-18-åri­ga bru­dar som hål­ler på och det är jäv­ligt ballt. Jag hop­pas att de hål­ler ut. Att va­ra ung, vil­lig och gra­tis, då blir du ef­ter­trak­tad att bo­ka. Se­dan när man vill ha be­talt och ska kon­kur­re­ra på li­ka vill­kor med kil­lar­na, då är det tuf­fa­re. Så gå och tit­ta på fler tje­jer som kör stand up, sup­por­ta! Du mis­sar mas­sa ro­li­ga män­ni­skor om du ba­ra av slent­ri­an en­dast kol­lar på män.

Hall­berg Pau­li sä­ger att ef­tersom hen­nes yr­ke bli­vit så pop­pis är det i dag svå­ra­re att ta sig upp på de där obe­tal­da roo­ki­e­sce­ner­na. Tryc­ket är hårt, trots att främst Sö­ders sce­ner ökar, och klub­bä­gar­na sål­lar kraf­tigt.

För att hjäl­pa folk på tra­ven har Hall­berg Pau­li pre­cis släppt ”Stand up–hand­bo­ken: kons­ten att gö­ra li­vet li­te ro­li­ga­re”, 125 si­dor snär­ti­ga tips och anek­do­ter tänk­ta att för ny­bör­ja­re som vill lyc­kas i en väx­an­de bransch i ett li­tet land.

En bok? Är det in­te så att an­ting­en är du ro­lig, el­ler så är du det in­te?

– Nej! Det där är en van­lig miss­upp­fatt­ning, det är ett hårt jobb att bli bra. Po­äng­en är att det ska se lätt ut. Då har du lyc­kats. Jag ser of­ta folk som tror att det ba­ra är att gå upp och kö­ra, och se­dan bom­bar to­talt. Som unga kil­lar som vill va­ra ”ed­gy” och drar råa pe­do­fil­skämt och då blir ha­ta­de av publi­ken. Visst kan du va­ra ed­gy men då ska du va­ra skick­lig. Och det krä­ver öv­ning.

Hon har själv va­rit där och vänt; i det bru­ta­la, en sorts hu­mor som det är lätt att fast­na i.

– Det var när jag var ny och kör­de bland mas­sa kil­lar på klub­ben Raw, som var tänkt att va­ra just så. Jag kän­de att jag var tvung­en att gå dit och fit­ta ner stäl­let li­te och drog pe­do­fil­skämt om på­ven och Mi­chael Jack­son. Jag kan in­te ens upp­re­pa det idag utan att skäm­mas, nu­me­ra har jag bli­vit så gam­mal att hop­par jag till när jag hör svor­do­mar i lå­tar. Det är lätt att det blir slent­ri­an med svor­do­mar och köns­ord. En tisdag på Nor­ra Brunn vill publi­ken in­te ha en mas­sa knul­la rakt upp i an­sik­tet.

Har coachat po­li­ti­ker

I år är det valår men hu­mor och po­li­tik är in­te helt lätt att för­e­na. Hall­berg Pau­li har ti­di­ga­re coachat po­li­ti­ker, bland an­nat Mil­jö­par­ti­ets för­re språk­rör Ma­ria Wet­ter­strand fick hjälp när det be­gav sig.

– Hon är otro­ligt ro­lig privat vil­ket ald­rig vi­sa­des of­fent­ligt. Po­li­tik mix­at med hu­mor är väl­digt svårt i Sve­ri­ge, en po­li­ti­ker kan in­te alls va­ra iro­nisk. Men kol­la på Oba­ma! Han är så mänsk­lig! Det är näs­tan som att det ses som fusk att char­ma väl­jar­na i stäl­let för att vin­na över dem med sin po­li­tik i Sve­ri­ge. I och för sig, det kanske är bra än­då.

Att va­ra kul krä­ver sitt slit. Ami Hall­berg Pau­li har skri­vit en hand­bok för att lä­ra ut stand up-skäm­tan­dets kni­vi­ga konst.

Ami Hall­berg Pau­li li­ve in ac­tion i Hök­mos­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.