Tac­ka oss för att du kan kän­na igen po­li­ti­ker­na

Tidningen Farsta / Sköndal - - Hej Söderort -

Kän­ner du till någ­ra lo­ka­la po­li­ti­ker i kom­mun och lands­ting vid namn? Om du sva­rar ja är du för­mod­li­gen en fli­tig lä­sa­re av den här tid­ning­en och av Stock­hol­mdi­rekt. När vi den här vec­kan fick re­sul­ta­tet av se­nas­te Stock­holmspa­ne­len (en lä­sar­pa­nel som du ock­så är väl­kom­men att gå med i, läs mer på si­dan 10) fick vi in­te ba­ra re­da på att en ma­jo­ri­tet fak­tiskt kan namn­ge po­li­ti­ker i kom­mun- och lands­ting. Vi fick ock­så re­da på att vi som Stock­holms­re­dak­tion fyl­ler en vik­tig funk­tion när det gäl­ler att be­va­ka just lo­kal­po­li­ti­ken.

Gra­tis lo­kal­tid­ning­ar pe­kas gläd­jan­de nog ut som den vik­ti­gas­te käl­lan till in­for­ma­tion om par­ti­er­nas lo­ka­la po­li­tik. En­ligt Stock­holmspa­ne­len ser topp tre ut så här:

1. Gra­tis lo­kal­tid­ning­ar

2. Dags­tid­ning­ar

3. So­ci­a­la me­di­er

Det här be­kräf­tar det vi på re­dak­tio­nen själ­va får hö­ra när vi pra­tar med po­li­ti­ker. Att vi når ut. Att det märks när vi be­rät­tar om för­slag och be­slut. Att det vi gör le­der till att stock­hol­mar­na blir mer välun­der­rät­ta­de. Och vi gör det bäst i Stock­holm.

Det här när nå­got vi är bå­de stol­ta och gla­da över. Och vi har inga pla­ner på att trap­pa ner.

Vi tän­ker fort­sät­ta att rap­por­te­ra från mö­te­na i kom­mun­full­mäk­ti­ge och vi tän­ker fort­sät­ta att gå på mö­ten i stads­dels­nämn­der­na – trots att vi of­ta är där som en­da me­di­e­re­pre­sen­tant.

Om vi gör bra ifrån oss kom­mer än­nu fler av er att kun­na nam­net på vå­ra folk­val­da näs­ta gång vi frå­gar.

Fast vis­sa po­li­ti­ker skul­le nog helst vil­ja för­bli okän­da. För som fi­nans­bor­gar­rå­det Karin Wann­gård (S) sa när jag pra­ta­de med hen­ne i vec­kan, ”ing­et gör en po­li­ti­ker så känd som att tving­as av­gå”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.