Så tror stock­hol­mar­na om fram­ti­den

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Sam­hälls­ba­ro­me­tern 2018 ge­nom­för­des av Kan­tar Si­fo i feb­ru­a­ri 2018. Re­sul­ta­ten ba­se­ras på svar från to­talt 3 000 per­so­ner. Här är någ­ra ex­em­pel på hur stock­hol­mar­na sva­rat (fler­svars­al­te­ran­tiv har va­rit möj­ligt, re­sul­ta­ten vi­sar de svar som flest an­gett).

Vil­ka av föl­jan­de trans­port­me­del tror du kom­mer va­ra van­li­gast i vå­ra stä­der år 2050? ftun­nel­ba­ne­tåg/ spår­vag­nar: 60%. fbus­sar: 41%.

Vad av föl­jan­de vill du se mer av i fram­ti­dens stä­der? ft­räd och gröns­ka: 69%. fgå­ga­tor och barn­vän­li­ga gång­stråk: 51%. ftra­fik­tunn­lar un­der mar­ken: 47%.

Hur tror du att vi kom­mer få pro­duk­ter le­ve­re­ra­de till vå­ra hem år 2050? fvia pa­ket­skåp på cen­tra­la plat­ser: 40%. fvia själv­kö­ran­de pod­dar: 38%.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.