Fars­ta mot tren­den när in­brot­ten mins­kar

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073-600 69 24 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

Nya sta­tisti­ken är dep­pig läs­ning för al­la stock­hol­ma­re – som in­te bor i Fars­ta. Det är näm­li­gen en­da stads­de­len i Stock­holm där an­ta­let in­brott fak­tiskt mins­kar. Här är Farsta­po­li­sens för­kla­ring.

Nya siff­ror från Brotts­före­byg­gan­de rå­det vi­sar att an­ta­let an­mäl­da in­brott har ökat kraf­tigt i Stock­holm un­der 2017. Men Fars­ta stic­ker ut på ett po­si­tivt sätt. Stads­de­len är näm­li­gen den en­da i Stock­holms stad där in­brottsan­mäl­ning­ar­na har mins­kat. I de 13 and­ra stads­de­lar­na har de ökat.

– Fars­ta har sett bra ut en tid. Vi är på tår­na och får vi in­di­ka­tio­ner om att nå­gon för­sö­ker bry­ta sig in så åker vi dit, sä­ger Pe­ter Aa­sa sam­ver­kan­s­an­sva­rig på Farsta­po­li­sen.

Tuffare för tju­var­na

Ti­di­ga­re har Farsta­po­li­sen sat­sat på att va­ra mer syn­li­ga i om­rå­det, vil­ket Pe­ter Aa­sa me­nar in­te var till­räck­ligt ef­fek­tivt. I stäl­let tror han att minsk­ning­en av in­brottsan­mäl­ning­ar kan be­ro på att Fars­ta har en bra grann­sam­ver­kan.

– Vi är be­ro­en­de av att folk är upp­märk­sam­ma, att de re­a­ge­rar och ring­er po­li­sen och att folk i om­rå­det hjälps åt. Man kan se att vi har bra grann­sam­ver­kan i Fars­ta, sä­ger Pe­ter Aa­sa.

Han tror även att det bli­vit tuffare för tju­var­na att lyc­kas med si­na in­brott de se­nas­te åren – i takt med att allt fler skyd­dar si­na hus och lä­gen­he­ter på ett ak­tivt sätt.

– Vad jag kan se från sta­tisti­ken så har för­sö­ken ökat, men de full­bor­da­de in­brot­ten mins­kat. Det kan va­ra ett tec­ken på att det är svå­ra­re att ta sig in i fas­tig­he­ter­na men även att fler vå­gar an­mä­la, sä­ger han.

Kan in­te lu­ta sig till­ba­ka

Även om tren­den är po­si­tiv i Fars­ta är för­änd­ring­en mar­gi­nell. Un­der 2016 var det 234 styc­ken som an­mäl­de in­brott el­ler in­brotts­för­sök i stads­de­len, 2017 var mot­sva­ran­de siff­ra 228. Pe­ter Aa­sa me­nar att han idag in­te kan sä­ga om den po­si­ti­va tren­den kom­mer hål­la i sig.

– Det är bra att siff­ror­na går ner men jag vet att det är ett fort­gå­en­de pro­blem i Stock­holm, så vi kan in­te lu­ta oss till­ba­ka. In­brotts­tju­var­na by­ter om­rå­de he­la ti­den, sä­ger han.

ARKIVFOTO: KA­RIN NILS­SON

TREND­BROTT I BROTTSTREND. In­brottsan­mäl­ning­ar­na i Fars­ta har mins­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.