Bo­en­de krä­ver hy­ran till­ba­ka ef­ter bygg­stör­ning­ar

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Eva Ton­ström 073-600 69 23 eva.tonstrom@di­rekt­press.se

Drygt 60 fa­mil­jer i Tall­kro­gen krä­ver hy­res­sänk­ning ef­ter att, som de ser det, ha fått stå ut med spräng­ning­ar och last­bils­trans­por­ter i över ett års tid.

Fa­mil­je­bo­stä­der har pre­cis byggt klart 75 nya lä­gen­he­ter i tre hus, fy­ra till fem vå­ning­ar höga, på Kag­ge­holms­vä­gen i Tall­kro­gen. Pro­ble­met är ba­ra att byg­get har på­gått in­till Fa­mil­je­bo­stä­ders be­fint­li­ga hy­res­hus på sam­ma ga­ta och hy­res­gäs­ter­na där me­nar att de störts i över 1,5 år.

– De har sprängt tio me­ter från vår bal­kong och kört last­bi­lar från kloc­kan fy­ra­fem på mor­go­nen, ibland på hel­ger. Det har in­te gått att var­ken so­va el­ler plug­ga och vi har in­te kun­nat an­vän­da vår bal­kong, sä­ger Ju­lia som bor i en av Fa­mil­je­bo­stä­ders lä­gen­he­ter.

Un­der bygg­ti­den kräv­de hy­res­gäs­ter­na en re­du­ce­ring på hy­ran men sva­ret de fick från Fa­mil­je­bo­stä­der var att de i så fall får vän­ta tills byg­get är klart. Nu har de satt ihop ett brev som ska skic­kas till hy­res­vär­den där de krä­ver ned­sätt­ning av hy­ran i ef­ter­hand.

Fa­mil­je­bo­stä­der be­kla­gar att de­ras hy­res­gäs­ter har bli­vit stör­da av byg­get, men sä­ger sam­ti­digt att de in­te ha­de kun­nat gö­ra på nå­got an­nat sätt.

– Mar­ken vi har byggt på lig­ger i det här fal­let i ett re­dan be­byggt om­rå­de och då blir det stör­ning­ar för de som bor där, det går in­te att kom­ma ifrån, sä­ger Eri­ca Lawes­son, kom­mu­ni­ka­tions­di­rek­tör på Fa­mil­je­bo­stä­der.

Har hy­res­gäs­ter­na nå­gon chans att få er­sätt­ning?

– Vi får tit­ta på det och gö­ra en be­döm­ning. Men ge­ne­rellt kan jag sä­ga att vi stör män­ni­skor he­la ti­den när vi byg­ger bo­stä­der, så är det att bo i en stad som väx­er.

FO­TO: PRI­VAT

LÄ­GET IDAG. Fort­fa­ran­de en bygg­ar­bets­plats. Skis­sen ovan vi­sar är det tänkt att se ut.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.