ORIENTERINGSKLUBBEN DÄR DE ÄLD­RE FIN­NER VARAND­RA

Luf­far­li­gan har sam­lat ori­en­te­ran­de pen­sio­nä­rer se­dan 70-ta­let. Fle­ra av dem har kört på än­da till slu­tet – bok­stav­ligt ta­lat. – Vi bru­kar sä­ga det – att sista kon­trol­len är gra­ven, sä­ger Mar­tin Eriks­son.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - SNART START. Ma­ria Svens­son 073-600 69 35 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

Kloc­kan är tolv och det är ons­dag. Vid Fars­ta IP har över hund­ra per­so­ner sam­lats för att ge sig ut i Svartviks­sko­gen som lig­ger någ­ra hund­ra me­ter ifrån id­rotts­plat­sen. På fa­sa­den på klubb­hu­set har kar­tor satts upp och många ta­lar om att det är vå­rens förs­ta dag.

– Det är så skönt att vi fick so­len med oss. Jag får ab­sti­nens om jag in­te får kom­ma ut i sko­gen en ons­dag, sä­ger Luf­far­li­gans ord­fö­ran­de Mar­tin Eriks­son.

Luf­far­li­gan är en ori­en­te­rings­täv­ling som har fun­nits se­dan 70-ta­let. Var­je ons­dag träf­fas pen­sio­nä­rer och del­tids­ar­be­ta­re för att ori­en­te­ra till­sam­mans i oli­ka sko­gar runt om i Stock­holm. Al­la är väl­kom­na att del­ta men de fles­ta som an­mä­ler sig har ti­di­ga­re täv­lat i spor­ten.

– Jag har hål­lit på se­dan He­den­hös höll jag på att sä­ga, men jag kän­ner mig in­te äld­re än 25 år, sä­ger Gun­vor Gra­nat och skrat­tar.

Be­ty­der myc­ket

Hon står un­der en gran vid start­kon­trol­len till­sam­mans med Mats Holm­gren. Snart ska de ge sig iväg. Kom­pas­sen ställs in och vägen pla­ne­ras. För Gun­vor har Luf­far­li­gan be­tytt myc­ket och var en stor an­led­ning­en till att hon läng­ta­de tills da­gen hon blev pen­sio­när.

– Ti­di­ga­re ar­be­ta­de jag del­tid vil­ket gjor­de att jag kun­de va­ra med. Men jag läng­ta­de verk­li­gen till 65. Det är här man träf­far si­na vän­ner och så blir det mo­tion för bå­de krop­pen och hu­vu­det. Men jag spring­er all­tid fel, det är för att man är så iv­rig, sä­ger hon och Mats Holm­gren fyl­ler i.

– Det bäs­ta med ori­en­te­ring­en är än­då när man har sprung­it fel och sen in­ser vart man är nå­gon­stans, sä­ger han och skrat­tar.

Har ald­rig ställt in

Se­dan star­ten har Luf­far­li­gans fått allt fler med­lem­mar och i snitt är det 165 per­so­ner som går i mål var­je ons­dag. Un­der de åren som de hål­lit igång har de in­te ställt in en en­da gång.

– När det var en me­ter snö så kom det ba­ra 27 per­so­ner, men vi kör­de. En an­nan gång gick en av vå­ra älds­ta med­lem­mar runt spå­ret med käpp, han ha­de ope­re­rat höf­ten. Ja man mis­sar in­te ons­da­gar helt en­kelt, sä­ger Mar­tin Eriks­son och skrat­tar.

En och en kom­mer de i mål. Ef­ter täv­ling­ar­na sam­las fle­ra vid sol­väg­gen för att dric­ka kaf­fe och jäm­för si­na re­sul­tat som gps-kloc­kan an­gi­vit.

– Här för­lo­ra­de jag tid, jag fat­ta­de in­te att det var där jag var, sä­ger en.

– För mig gick det bra, kul att ska­ren höll, sä­ger en an­nan.

Trots att mo­tio­nen är vik­tig är det för det so­ci­a­la folk kom­mer hit me­nar Mar­tin.

– Det är verk­li­gen en livs­stil. Luf­far­li­gan har ska­pat vän­ner, par och någ­ra har till och med av­li­dit i sko­gen, sorg­ligt så klart. Men vi bru­kar sä­ga det – att sista kon­trol­len är gra­ven, sä­ger han.

FO­TO: LINDA GREN

Gun­vor Gra­nat och Mats Holm­gren gör sig redo för att star­ta.

PUSTAR UT. Bror Wahl­berg, tom­my Lind­berg och Be­rit Lin­dung­er sit­ter vid sol­väg­gen och dis­ku­te­rar da­gens täv­ling.

KARTKOLLAR. Bo Hed­lund från Enske­de tit­tar in kar­tor­na som satts upp på klubb­hu­set.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.