240 bo­stä­der pla­ne­ras

– men ing­en för­sko­la

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Ro­bin Hög­berg 073-600 69 03 ro­bin.hog­berg@di­rekt­press.se

Tum­re­geln är 70 nya för­sko­le­plat­ser när 240 bo­stä­der byggs. Men på Ny­krop­pa­ga­tan i Fars­ta pla­ne­ras inga för­sko­lor alls. Det kan ska­pa pro­blem när barn­fa­mil­jer­na blir fler i om­rå­det, me­nar Fars­ta stads­dels­för­valt­ning.

Ny­krop­pa­ga­tan i Fars­ta ska för­vand­las från ett öp­pet ga­tu­rum do­mi­ne­rat av tra­fi­ky­tor till att bli en ur­ban stads­ga­ta med nyplan­te­ra­de träd. Gång- och cy­kel­tra­fik ska pri­o­ri­te­ras och i bot­ten­plan i de nya lä­gen­hets­hu­sen ges plats åt bu­ti­ker, kafé­er och re­stau­rang­er.

Det­ta in­går i den de­talj­plan som fram tills ny­li­gen va­rit ute på sam­råd. Ett av ytt­ran­de­na kom­mer från Fars­ta stads­dels­för­valt­ning, som över­lag är po­si­tiv till pla­nen. En in­vänd­ning är dock att inga för­sko­lor finns i för­sla­get.

När för­sko­lor pla­ne­ras är rikt­vär­det 25 plat­ser per 100 bo­stä­der, vil­ket in­ne­bär cir­ka 70 för­sko­le­plat­ser för 240 lä­gen­he­ter, skri­ver för­valt­ning­en i tjäns­teut­lå­tan­det.

För­valt­ning­en be­to­nar ock­så att det kom­mer flyt­ta in barn­fa­mil­jer i om­rå­det och att det då kan upp­stå brist på för­sko­le­plat­ser i cen­tra­la Fars­ta.

– De här tom­ter­na är rätt sma­la och bäst läm­pa­de för bo­stä­der, in­te för­sko­lor. Det finns bätt­re plat­ser för för­sko­lor,

ut­pe­ka­de i pro­gram­met Tyngd­punkt Fars­ta, sä­ger Sand­ra Öhr­ström, stads­pla­ne­ra­re på stads­bygg­nads­kon­to­ret.

Be­ho­ven ska i stäl­let täc­kas upp av för­sko­le­plat­ser­na i de­talj­pla­nen för Sun­ne­plan. Men där kom­mer det väl ock­så flyt­ta in barn­fa­mil­jer?

– Ja, men sam­man­ta­get för al­la för­sko­lor som pe­kats ut i Tyngd­punkt Fars­ta tar vi höjd för be­fint­li­ga och kom­man­de ex­plo­a­te­ring­ar, så att det finns så många plat­ser som be­hövs, sä­ger Sand­ra Öhr­ström.

Pla­ne­rad bygg­start för Ny­krop­pa­ga­tan är år 2021.

FO­TO: STOCK­HOLMS STAD

VI­SIO­NEN. Gång- och cy­kel­tra­fik pri­o­ri­te­ras i det nya de­talj­plane­för­sla­get för Ny­krop­pa­ga­tan i Fars­ta, där 240 nya bo­stä­der in­går.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.