Nu ska gru­set bort från ga­tor­na – då är allt klart

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm - Ka­rin Win­ter

Nå­got för­se­na­de, men nu har ma­ski­ner­na satt i gång. I vec­kan bör­ja­de ett av vå­rens tyd­li­gas­te tec­ken – sand­sop­ning­en.

Vå­ren är här och san­den lig­ger tjock på trot­to­a­rer och cy­kel­vä­gar. I vec­kan bör­ja­de ar­be­tet med att ta bort sand och grus, men i år kom­mer det ta läng­re tid än nor­malt.

– På grund av den ihål­lan­de ky­lan har ar­be­tet med att so­pa ga­tor­na skju­tits upp. I van­li­ga fall be­räk­nar vi att sand­sop­ning­en i in­nersta­den ska va­ra klar till den 1 maj och yt­tersta­den den 15 maj, men i år kom­mer det san­no­likt bli för­se­nat ett par vec­kor, sä­ger Kat­ha­ri­na Hult­berg, kom­mu­ni­ka­tör på Tra­fik­kon­to­ret.

An­led­ning­en till att det blir rent i in­ners­tan först är, en­ligt Kat­ha­ri­na Hult­berg, på grund av att fler män­ni­skor och mer ak­ti­vi­tet ger en hög­re tem­pe­ra­tur, vil­ket un­der­lät­tar ef­tersom vat­ten an­vänds för att mins­ka damm­bild­ning när ga­tor­na so­pas. När det är mi­nus­gra­der på nät­ter­na kan sop­ning­en ba­ra gö­ras un­der dag­tid.

Vil­ka ga­tor och stads­de­lar som är först ut vet in­te Tra­fik­kon­to­ret – det är ent­re­pre­nö­rer­na som läg­ger upp ar­be­tet. Tra­fik­kon­to­ret har hel­ler in­te någ­ra upp­gif­ter om vil­ka cy­kel­stråk och trot­to­a­rer som kom­mer va­ra pri­o­ri­te­ra­de.

Tra­fik­kon­to­ret hop­pas dock få hjälp från stock­hol­mar­na.

– Ge­nom att ta bort si­na par­ke­ra­de cyklar, byggsäc­kar och an­nat från trot­to­a­rer­na kan al­la bi­dra till bra sand­sop­ning. Vik­tigt är att även föl­ja par­ke­rings­reg­ler­na så att städ­for­do­nen en­kelt kan kom­ma fram, bå­de dag- och nat­te­tid, sä­ger Kat­ha­ri­na Hult­berg.

FO­TO: KA­RIN WIN­TER

VÅRTECKEN. I vec­kan bör­ja­de sop­ning­en av Stock­holms ga­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.