För­sla­get: Kul­tur­cent­rum i Snö­sät­ra in­du­stri­om­rå­de

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm - Pa­trik Wirén

Kon­sta­tel­jé­er, ska­te­board­hall och na­tur­lek­park. Det är ba­ra någ­ra av al­la idéer som ryms i ett am­bi­tiöst för­slag för Snö­sät­ra in­du­stri­om­rå­des fram­tid.

Frå­gan om vad som ska hän­da med Snö­sät­ra in­du­stri­om­rå­de är fort­fa­ran­de oviss. Bland an­nat finns pla­ner på att ska­pa ett na­tur­re­ser­vat här. Men nu pre­sen­te­rar ett stort an­tal för­e­ning­ar, där­ibland kul­tur­hu­set Cyklo­pen, ett eget för­slag för om­rå­dets fram­tid. Idén är att ge plats åt mil­jö-, konst- och kul­tur­grup­per och på så sätt ska­pa vad som när­mast kan be­skri­vas som ett om­fat­tan­de kul­tur­cent­rum. Kon­sta­tel­jé­er, od­lings­y­tor, se­cond­hand, ut­om­hus­scen, cy­kel­verk­stad, na­tur­lek­park, grill­plat­ser, ska­te­board­hall, ute­an­lägg­ning för parkour och ute­gym är någ­ra av idéer­na i det med­bor­gar­för­slag som för­e­ning­ar­na nu pre­sen­te­rar.

Skulp­tu­rer bin­der sam­man

I det am­bi­tiö­sa do­ku­men­tet be­skrivs hur ett skulp­tur­stråk an­läggs längs gång­vä­gen mel­lan Rågs­ved, Hög­da­len och Snö­sät­ra upp­lags­om­rå­de för att bin­da ihop ak­ti­vi­te­ter­na till ett stråk. För­e­ning­ar­na fram­hä­ver ock­så vik­ten av att bi­be­hål­la om­rå­dets spe­ci­el­la ka­rak­tär.

”Det som är spän­nan­de i om­rå­det och som gör det ori­gi­nellt i Stock­holm är käns­lan av att be­fin­na sig i Jan Löfs Skrot­nis­se-värld. Vi me­nar att man ska gå var­ligt fram med för­änd­ring­ar­na i om­rå­det”, står det i med­bor­gar­för­sla­get.

Pre­cis som i dag ska ock­så al­la mu­rar och fas­tig­he­ters fa­sa­der få be­må­las med graf­fiti.

FO­TO: MARX AR­KI­TEK­TUR AB

PLA­NEN. För­e­ning­ar­nas för­slag in­ne­hål­ler kon­sta­tel­jé­er, ska­te­board­hall, graf­fiti och ut­om­hus­scen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.