Ny sam­hälls­väg­le­da­re på stads­dels­för­valt­ning­en

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

6HGDQ IHEUXDUL L nu ¿QQV GHW HQ Vdp­kloov­väg­le­da­re på stads­dels­för­valt­ning­en som först och främst ar­be­tar med barn, vux­na och fa­mil­jer som fått up­pe­hålls­till­stånd.

Syf­tet är att väg­le­da in­vå­nar­na så att man får kor­rekt in­for­ma­tion och stöd från rätt per­son vid rätt till­fäl­le. Det kan gäl­la till ex­em­pel bo­stad, ut­bild­ning i svens­ka, yr­kes­in­tro­duk­tion.

Vill du kom­ma i kon­takt med Si­ar Said­zei kan du an­ting­en kom­ma på drop-in på stads­dels­för­valt­ning­en, Stor­fors­plan 36, plan 11, mån­da­gar kl 13.00-16.30 el­ler tors­da­gar 8.30-11.30, el­ler bo­ka tid på 08-508 19 780 el­ler mej­la si­ar.said­zei@stock­holm.se

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.