Tack

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Ett stort tack till al­la som var med på stads­dels­nämn­dens Med­bor­gar­fo­rum i Fars­ta strand den 20 mars.

Un­der kväl­len ming­la­des det runt tre oli­ka sta­tio­ner där vi bland an­nat pra­ta­de om bul­ler­plank längs Ma­gelung­s­vä­gen, att det är skrä­pigt längs vis­sa de­lar av strand­pro­me­na­den, de nya trädäc­ka­de de­lar­na av strand­pro­me­na­den som är myc­ket upp­skat­ta­de, att det är mörkt och otryggt längs gång­vä­gen ut­an­för Coop i )DUVWD VWUDQG RFK DWW GHW ¿QQV |QVNHPNO om en to­a­lett längs strand­pro­me­na­den.

De in­kom­na syn­punk­ter­na kom­mer stads­dels­för­valt­ning­en att fö­ra vi­da­re till re­spek­ti­ve pro­jekt och för­valt­ning, stads­dels­nämn­dens po­li­ti­ker och tjäns­te­per­so­ner från för­valt­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.