"In­te en prin­ses­sa..." möt kvin­nor­na bakom de sto­ra kjo­lar­na

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

2016 star­ta­des en sy­cir­kel med romsk tra­di­tio­nell söm­nad i Fars­ta och det blev stor suc­cé. Roms­ka kvin­nor träf­fas var­je vec­ka för att sy och sam­ti­digt dis­ku­te­ra oli­ka häl­so­frå­gor. Det­ta sam­man­hang har ökat kvin­nor­nas del­ak­tig­het, in­klu­de­ring och kun­skap om si­na rät­tig­he­ter ur ett häl­so­per­spek­tiv. I sam­band med ro­mer­nas na­tio­nal­dag den 8 april öpp­nar fo­tout­ställ­ning­en "In­te en prin­ses­sa..." med bil­der från sy­cir­keln.

Väl­kom­men på vernissage den 8 april kl 13-15 på Fars­ta bib­li­o­tek, Farsta­gång­en 8 i Fars­ta cent­rum. Ut­ställ­ning­en på­går mel­lan 8 och 20 april.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.