Cy­kel­kurs i Fars­ta

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Un­der vå­ren an­ord­nar Cy­kel­främ­jan­det till­sam­mans med Stock­holms stad cy­kel­kur­ser för vux­na och ung­do­mar i Fars­ta.

Kur­sen hålls i Fa­ger­sjö och star­tar den 17 april. Vi träf­fas sex gång­er, tis­da­gar och tors­da­gar kl 18-20 och det kos­tar 600 kr.

&\NODU RFK KMLOPDU ¿QQV DWW ONQD 7LQN på att ha oöm­ma klä­der och hands­kar. An­mäl dig till vå­rens kurs se­nast den 16 april på Cy­kel­främ­jan­dets webb­plats cy­kelfram­jan­det.se el­ler ring Eli­sa­beth Kem­pe på 0706-31 29 90.

‡ ‡

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.