Unga It-vär­dar

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Be­hö­ver du hjälp med din te­le­fon el­ler surf­plat­ta? El­ler vill du lä­ra dig hur du ska­par ett mejl­kon­to, skic­kar sms el­ler vill ve­ta mer om grund­läg­gan­de IT? I )DUVWD ¿QQV GHW ,7 YLUGDU Sn DNWLYLWHWVHUSET Tu­ben, mö­tes­plat­sen för se­ni­o­rer, Väl­kom­men till Munk­fors­plan 45 i Fars­ta cent­rum, tis­da­gar kl 13–16. Hjäl­pen är kost­nads­fri. stock­holm.se/it-var­dar

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.