Eld­ning av träd­gårds­av­fall

Äld­re di­rekt sva­rar på di­na frå­gor om äldre­omsorg Tra­fik Stock­holm tar emot felan­mäl­ning­ar på el­ler Följ oss på Twit­ter och Fa­ce­book:

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Eld­nings­för­bud gäl­ler nor­malt i he­la kom­mu­nen ut­om un­der vec­ka 18, Val­borgsPLVVRDIWRQ RFK YHFND Gn HOGQLQJ av träd­gårds­av­fall är tillå­ten. Se än­då all­tid till att di­na gran­nar in­te störs och att det in­te upp­står brand­risk. Vid torrt vä­der kan eld­nings­för­bu­det gäl­la även un­der des­sa YHFNRU $NWXHOO EUDQGULVNSURJQRV INU du på brand­för­sva­rets te­le­fon­sva­ra­re på 08-454 83 39, el­ler stor­stock­holms. brand.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.