#ÄLSKADESTAD – mil­jö­vän­li­ga le­ve­ran­ser

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm -

Den el­driv­na last­bi­len som rul­lar på ga­tor­na i ci­ty är re­sul­ta­tet av ett sam­ar­be­te mel­lan Bring, Ragn-sells, Stock­holms stad och Va­sakro­nan. Via sam­last­ning le­ve­re­ras va­ror till bu­ti­ker och kon­tor sam­ti­digt som för­pack­ning­ar tas med på till­ba­ka­vä­gen.

Sa­m­ord­ning av le­ve­ran­ser och av­falls­han­te­ring med­för mins­kad ener­gi­an­vänd­ning för av­falls­flö­det och fär­re for­don som rör sig i Ci­ty. El­last­bi­len är dess­utom tyst­gå­en­de och släp­per in­te ut någ­ra av­ga­ser. – Många stor­stä­der strä­var ef­ter att mins­ka si­na ut­släpp av växt­hus­ga­ser, så vår sam­last­nings­lös­ning har fått stor upp­märk­sam­het och no­mi­ne­rats till fle­ra pri­ser. Det är ro­ligt att #ÄLSKADESTAD kan in­spi­re­ra till kli­mats­mar­ta lös­ning­ar i fler stä­der, bå­de in­om och ut­om Eu­ro­pa, sä­ger Ro­bin Bill­sjö, gods­stra­teg vid tra­fik­kon­to­ret. Läs mer stock­holm.se/ kli­mats­mar­ta­s­tock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.