Bill fix­ar jät­te­lop­pis för över­giv­na cyklar

Po­pu­lä­ra lop­pi­sen har flyt­tat till Sö­derort och i år sö­ker tu­sen­tals över­giv­na cyklar ny äga­re. Den 13–15 april är det dags.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - FYND. Jonna Claes­son 073-600 69 08 jonna.claes­son@di­rekt­press.se HÅLL­BART. LAGRADE CYKLAR.

2011 star­ta­de Bill Thern­ström fö­re­ta­get Ea­sy Recycling. Se­dan dess har han hun­nit med att ha en cy­kel­bu­tik i Va­sas­tan och ett fler­tal cy­kel­lop­pi­sar runt om i Stock­holm, bland an­nat i Spånga och Rågs­ved.

– När jag drev bu­ti­ken i Va­sas­tan kän­de jag att det ba­ra var en flask­hals av det jag vil­le gö­ra. Allt var dyrt och jag kun­de in­te ta emot cyklar i sam­ma mängd som jag kan gö­ra idag.

Att slänga och skro­ta det som är fullt fun­ge­ran­de är onö­digt och att kö­pa en be­gag­nad cy­kel på Bloc­ket är un­ge­fär som att le­ta lä­gen­het i andra­hand – det är dyrt.

– Jag är ju ute och kol­lar pri­ser­na på Bloc­ket ibland, där är cyklar för­vå­nans­värt dy­ra. Vårt mål är att va­ra bil­li­ga­re sam­ti­digt som vi har ett sjukt stort ut­bud.

Många cyklar skro­tas

Bill upp­skat­tar att 100 000 cyklar skro­tas om året, de all­ra fles­ta fullt fun­ge­ran­de. Han me­nar att det be­ror på da­gens över­kon­sum­tion, nå­got som trig­ga­de ho­nom till en mott­rend.

– Jag har all­tid va­rit in­tres­se­rad av bå­de håll­bar­het och av cyklar. När jag var tju­go år bör­ja­de jag ringa runt till bo­stads­rätts­för­e­ning­ar och frå­ga om de ha­de cyklar. På den ti­den räck­te det med någ­ra styc­ken som jag kun­de skru­va med på si­dan av sko­lan och säl­ja vi­da­re men med åren för­stod jag att det är gans­ka lätt att få upp vär­de i gam­la sa­ker om man vet vad man gör, sä­ger han och till­läg­ger:

– Nu tar vi hand om tu­sen­tals cyklar om året och har se­dan star­ten 2011 sam­ar­be­tat med bå­de bo­stad­rätts­för­e­ning­ar, fas­tig­hets­bo­lag och kom­mu­ner. När det är dags för dem att ren­sa i käl­la­re och för­råd kom­mer jag för­bi och häm­tar cyk­lar­na kost­nads­fritt.

I år hål­ler cy­kel­lop­pi­sen till i ett skogs­om­rå­de i Masmo bakom bil­verk­sta­den på Mas­mo­vä­gen 21 och se­dan någ­ra må­na­der till­ba­ka har cyk­lar­na ra­dats upp en ef­ter en och fått sig en vär­de­ring.

– Det är hur myc­ket cyklar som helst. Al­la säljs i be­fint­ligt skick och för­vå­nans­värt många är i bra skick. Re­kom­men­da­tion är att ta med egen pump då många cyklar är tom­ma på luft ef­ter att ha va­rit över­giv­na i fle­ra år.

Vill slå rekord

2016 sål­de Ea­sy Recycling 1 000 cyklar un­der förs­ta lop­pishel­gen. Det hop­pas han kun­na slå i år.

– Vi har verk­li­gen en cy­kel för al­la. De förs­ta 400 be­sö­kar­na bru­kar kun­na få rik­tigt bra cyklar. Men det hän­der att jag än idag blir för­vå­nad över vad folk cyklar iväg på. De fles­ta är ute ef­ter en klas­sisk cy­kel som in­te är stöld­be­gär­lig och en del be­hö­ver ba­ra någon­ting som rul­lar, så en­kelt är det.

Själv cyklar han näs­tan var­je dag och har Cre­sent med bock­sty­re som fa­vo­rit.

– Men jag har ock­så ett gott öga för gam­la dam­cyklar. Jag tyc­ker att de är väl­digt fi­na.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

”De förs­ta 400 be­sö­kar­na kom­mer kun­na få en rik­tigt bra cy­kel”, sä­ger Bill Thern­ström.

Här bakom har tu­sen­tals cyklar ra­dats upp och lagts på hög se­dan fle­ra må­na­der till­ba­ka. Snart ska för­hopp­nings­vis varen­da en av dem få sig en äga­re.

Bill Thern­ström har all­tid haft ett in­tres­se av cyklar och håll­bar­het. Se­dan 2011 dri­ver han cy­kel­lop­pi­sar runt om i Stock­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.