VAK­NA, GUBBANGEN!

Lev Gub­bäng­en, lev! Ett pro­jekt har dra­gits igång för att gö­ra Gub­bäng­en häf­ti­ga­re. Vi kol­la­de vad Gub­bis­bor­na själ­va vill ha, och vad som re­dan finns.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - SÖMNIGT. Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer.rost­lund@di­rekt­press.se HAR HUNNIT MED MYC­KET. SLITET. LINJE 18. ÄLS­KAR LI­VET. GUBBVETERAN.

– Äh. Gub­bäng­en är väl bra. Helt okej.

Den vä­der­bit­ne man­nen hop­par upp på ho­jen och pin­nar iväg, hem till Hö­ka­räng­en. Hit kom­mer han ba­ra för att spe­la då spel­bu­ti­ken är bätt­re än i de eg­na kvar­te­ren. Och ska vi va­ra ned­ri­ga så är det en av få gång­er som Gub­bäng­en in­te ham­nar i skug­gan av sin be­röm­de gran­ne, Nis­se i Hö­ka­räng­en. Här finns in­te myc­ket alls.

Nu ska Gub­bäng­ens cent­rum bli mer än helt okej. Den ägan­de all­män­nyt­tan Fa­mil­je­bo­stä­der har i maj bju­dit in nä­ringsid­ka­re och van­ligt folk på works­hop för att skis­sa på hur allt ska kun­na bli bätt­re. De vill ska­pa liv i nå­got som ba­ra är ett trist stopp på grö­na lin­jen och works­ho­pen är förs­ta ste­get på en lång re­sa.

Om det finns peng­ar av­sat­ta till pro­jek­tet, är oklart. Men att nå­got mås­te gö­ras, det står klart. För Gub­bäng­ens cent­rum hål­ler på att dö, om man ska tro Sam Nick­son. I 23 år har han dri­vit sin blom­bu­tik. Det är käm­pigt. Allt var bätt­re förr, sä­ger Sam och ra­dar upp sånt som för­svun­nit: post, bank, en för­e­ning som fick peng­ar av Fa­mil­je­bo­stä­der för att gö­ra ro­li­ga sa­ker, gra­tis p-plat­ser. Allt det vill han ha till­ba­ka. Att bå­de Gub­bäng­en och Hö­ka­räng­en ska kun­na ha le­van­de cent­rum, ser han som själv­klart: ”Det fun­ka­de förr, då ha­de Tall­kro­gen ock­så ett!”.

Nå­got som Gub­bäng­en har som de and­ra sak­nar är ett bib­li­o­tek. Det lig­ger all­de­les vid t-ba­nan, li­te un­dan­gömt så ty­värr är det väl­digt få som hit­tar dit, trots att det sto­ra pa­no­rama­fönst­ret mot Ling­vä­gen är upp­skat­tat. Bib­li­o­te­ka­ri­en Kaj­sa Berg kän­ner till Fa­mil­je­bo­stä­ders pla­ne­ra­de works­hop och skul­le gär­na se att cent­rum fick ett kafé. An­nars fun­de­rar hon på stör­re sa­ker:

– Det be­hövs en lo­kal iden­ti­tet. Kanske en Gub­bis­da­gen, el­ler en hel Gub­bis­vec­ka. En ro­lig fest, nå­got som bin­der ihop folk.

Kol­le­gan Ma­rij­ka Wer­ge­ni­us har lang­at böc­ker på bibb­lan se­dan 2002. Hon sä­ger att det är nå­got spe­ci­ellt med Gub­bäng­en, än­då. En trev­lig stäm­ning som är svår att be­skri­va. Kanske be­ror det på att det är så blan­da­de hy­ror, hus och språk?

Ska flyt­ta

Bib­li­o­te­ket ska på sikt flyt­ta till mind­re lo­ka­ler och bli gran­ne med Mo­ment, den lil­la te­a­tern som i ett ar­ki­tek­to­niskt pri­sat hus age­rar lock­rop i mäk­lar­nas an­non­ser. Just nu spe­las lo­kal­pat­ri­o­tiskt döp­ta ”Ice age: Hel­la cold in Gub­bäng­en ATM”, men hur många av de 5 734 Gub­bängs­bor­na som slu­ter upp och ser den mo­der­na ba­let­ten om en regn­bågs­fa­milj på även­tyr, går såklart in­te att sä­ga.

Åsa Berglund Cow­burn har en känsla av att det in­te är sär­skilt många. Hon har job­bat på Mo­ment se­dan star­ten 2000, och be­rät­tar att de förr ha­de stor­slag­na pla­ner på att en­ga­ge­ra fol­ket om­kring. Det rann ut i san­den.

Hon be­skri­ver Gub­bäng­en som en plats där man kän­ner spå­ren av en op­ti­mism som som­nat av.

– Man har vant sig vid ett däm­pat ton­lä­ge. I Hö­kis, där hän­der det ro­li­ga­re sa­ker, tyc­ker hon, och ef­ter­ly­ser mer kul­tur och nå­gon­stans där folk kan träf­fas. Samt ett bra lunch­stäl­le.

”Bätt­re förr” ”Den per­fek­ta för­or­ten”

Andre­as Lin­dell, där­e­mot, tyc­ker ef­ter sex år att Gub­bäng­en är den per­fek­ta för­or­ten. Tio mi­nu­ter till stan, vad mer be­hövs? Tja, kanske ett gym med ge­ne­rö­sa öp­pet­ti­der, så att trä­ning­en går att an­pas­sa ef­ter bar­nen Mel­vin och Wil­ma.

– Ett schyst ba­ge­ri ha­de ock­så va­rit trev­ligt. I och för sig, det finns i Hö­ka­räng­en. Så det är nog over­kill med ett till.

Det be­hövs en lo­kal iden­ti­tet. Kanske en Gub­bis­da­gen, el­ler en hel Gub­bis­vec­ka. En ro­lig fest, nå­got som bin­der ihop folk.

FOTO: ERIK SIMANDER

Li­vet lun­kar på i Gub­bäng­ens pyt­te­cent­rum. Men nu vill Fa­mil­je­bo­stä­der ska­ka liv i all.

Te­a­tern har va­rit bio, ung­doms­gård, mor­mon­kyr­ka och danspa­lat­set Ra­mo­na.

Bib­li­o­te­ka­ri­er­na Ma­rij­ka Wer­ge­ni­us och Kaj­sa Berg vid bib­li­o­te­kets folk­kä­ra pa­no­rama­föns­ter. I bak­grun­den syns de be­tyd­ligt mind­re lo­ka­ler dit de ska flyt­ta. Den nu­va­ran­de hem­vis­ten är gam­mal och skrut­tig, vux­enav­del­ning­en mås­te krym­pas och det ska bli mer fo­kus på barn. Sta­tio­nen in­vig­des den 1 ok­to­ber 1950.

”Gub­bäng­en är den per­fek­ta för­or­ten”, sä­ger pap­pan Andre­as Lin­dell, på väg hem med småt­ting­ar­na Mel­vin och Wil­ma. Åsa Berglund Cow­burn har job­bat på te­a­tern Mo­ment i 18 år. Hon sak­nar att re­stau­rang­en Maxi slu­tat ha lunch.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.