Näs­ta steg

för nya jät­testads­de­len

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Christof­fer Röst­lund Jons­son 073-600 69 28 christof­fer,rost­lund@gmail.com VISION. ÖVERBLICK.

Sto­ra Skön­dal ska få 4 400 nya lä­gen­he­ter. Det sto­ra bygg­pro­gram­met tar nu näs­ta steg mot verk­lig­he­ten, och ef­ter kri­tik ut­lo­vas smär­re för­änd­ring­ar och mer ut­red­ning­ar.

Frå­gan kring det nya bo­stads­om­rå­det i Sto­ra Skön­dal, är en lång­dra­gen be­vak­ning. Stads­bygg­nads­bor­gar­rå­det Jan Va­le­skog (S) har pressats hårt för att stop­pa pro­jek­tet. El­ler i al­la fall ska­la ner det.

För det är ett mas­sivt pro­jekt med 4 400 lä­gen­he­ter, vård­verk­sam­he­ter, tre sko­lor, för­sko­lor, bu­tikslo­ka­ler, kul­tur­lo­ka­ler, kall­bad­hus, id­rotts­hall, par­ker, pro­me­nad­stråk och torg. Man skis­sar på så­väl bo­stads- som hy­res­rät­ter, och 1 500 ar­bets­plat­ser.

Kri­ti­ken från med­bor­ga­re hand­lar om att de till­tänk­ta hu­sen är för många, för höga, och att tra­fik och par­ke­rings­lös­ning­ar in­te kom­mer att fun­ge­ra. Det blir för myc­ket folk.

Tre pro­test­lis­tor

Nu har de förs­ta pla­ner­na le­gat ute på sam­råd, allt­så att be­rör­da re­miss­in­stan­ser och pri­vat­per­so­ner har fått tyc­ka till. Stads­bygg­nads­kon­to­ret har sum­me­rat och i run­da släng­ar har 230 ytt­ran­den, in­klu­si­ve tre pro­test­lis­tor, dykt in.

Nu ska stads­bygg­nads­kon­to­rets re­do­vis­ning god­kän­nas av po­li­ti­ker­na in­nan pro­jek­tet kan hop­pa till näs­ta steg.

Fle­ra ju­ste­ring­ar

Ef­ter att ha ta­git in al­la åsik­ter an­ser tjäns­te­män­nen att bland an­nat föl­jan­de sa­ker bör för­änd­ras:

Hu­sens stor­lek och av­stån­den till den be­fint­li­ga be­byg­gel­sen ska be­ar­be­tas för att mins­ka ris­ken för ”oan­ge­lä­gen­he­ter”.

Struk­tu­ren på be­byg­gel­sen ska ju­ste­ras för att spa­ra ”vär­de­ful­la träd”.

Skol­går­dar ju­ste­ras så de blir till­räck­ligt sto­ra. Den fö­re­slag­na sko­lan i Ber­ga flyt­tas för att sä­ker­stäl­la friy­tor och eko­lo­gis­ka sam­band.

Den sko­lan, en kom­mu­nal, ska byg­gas ihop med fri­tids­gård, kul­tur­verk­sam­he­ter och en öp­pen parklek.

Fler mind­re kvar­ter­spar­ker.

Se­dan är det en del som ska ut­re­das mer. Som hur ri­van­det av Skogs­byns 160 små­hus ska gå till, och hur er­sätt­nings­bo­stä­der till de som bor där ska sty­ras upp. Tra­fik­si­tu­a­tio­nen, fram­förallt på Skön­dals­vä­gen, mås­te fin­grans­kas. Och vem ska äga för­sko­lor, sko­lor, fri­tis­går­dar och id­rotts­hal­len? Vi­da­re ska man ki­ka än­nu när­ma­re på hur mark och Drev­vi­ken kom­mer att på­ver­kas, och forn­min­nen ska ut­re­das. Och så be­hövs en barn­kon­se­kven­sa­na­lys.

An­ge­läg­na pla­ner

Men på det he­la ta­get be­dö­mer stads­bygg­nads­kon­to­ret att pla­ner­na är bå­de an­ge­läg­na och väl av­väg­da när det gäl­ler att ta hän­syn till na­tur, kul­tur, det so­ci­a­la li­vet, och hur allt ska ge­nom­fö­ras. Så de tyc­ker gott att pla­ne­ring­en kan gå vi­da­re.

Om det fly­ter på ska man byg­ga cir­ka 300 bostäder per år från i år, fram till och med 2035 då allt ska va­ra klart.

Så här kan Sto­ra Skön­dals nya cent­rum Ber­ga torg kom­ma att se ut. to­ra Skön­dal som det är tänkt att se ut i fram­ti­den. ILLUSTRATION: KJEL­LAN­DER+SJÖBERG, LANDSKAPSLAGET OCH SBK

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.