Byg­ge sat­ter hin­der I va­gen for bo­en­de pa Krydd­hyl­lan

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - Ma­ria Svens­son 073-600 69 35 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se

Skogs­sti­gen från t-ba­nan upp till Krydd­hyl­lan är av­stängd när fle­ra nya hus ska byg­gas i Hö­ka­räng­en. Det­ta stäl­ler till var­dags­li­vet för pen­sio­nä­ren Ing­er Jans­son som får ta en lång om­väg för att kom­ma till cent­rum.

Vid tun­nel­ba­nans söd­ra en­tré i Hö­ka­räng­en ska det byg­gas ett 4-vå­nings­hus och ett 9-vå­nings­hus och i skogs­bac­ken upp mot Salt­vä­gen ska det byg­gas fem nya punkt­hus.

In­nan byg­get kan star­ta ska led­ning­ar läg­gas om i mar­ken, ett ar­be­te som nu star­tat. På grund av det­ta har skogs­sti­gen som många tar från tun­nel­ba­nan upp till Krydd­hyl­lan stängts av och på Salt­vä­gen har även trot­to­a­ren ta­gits bort på vis­sa plat­ser.

Ar­be­tet upp­rör Ing­er Jans­son som har bott i Hö­ka­räng­en se­dan 1960-ta­let.

– Här har de ba­ra stängt av, det är in­te klokt. Kol­la, al­la ge­nar ge­nom sko­gen här, men där kan ju in­te jag gå, sä­ger Ing­er och pe­kar på den bran­ta bac­ken som fle­ra väl­jer för att kom­ma upp på Salt­vä­gen där hon bor.

Pro­ble­ma­tisk om­väg

Ing­er är 80 år och har rul­la­tor. För att kom­ma till cent­rum mås­te hon nu ta en om­väg. Den ex­tra bi­ten att gå är ett pro­blem me­nar hon. Men in­te det störs­ta.

– Jag är rädd för att stå på hu­vu­det, för det är mas­sa grus och buck­lor i mar­ken nu. Jag blir mest arg över att vi in­te har fått in­for­ma­tion om det­ta. Jag har pra­tat med fler, det på­ver­kar ju in­te ba­ra mig ut­an även and­ra äld­re och de med barn­vag­nar, sä­ger hon.

En­ligt bo­la­get El­le­vio som, till­sam­mans med SL och Sto­kab, ar­be­tar på plat­sen var det nöd­vän­digt att stänga av vägen.

– Det är ofrån­kom­ligt ty­värr. Vi kom­mer att star­ta ar­be­tet nu och hål­la på fram till mid­som­mar. Sen kom­mer det att åter­stäl­las. Men ef­ter att lä­gen­he­ter­na står kla­ra vid 2020 kom­mer vi att läg­ga om led­ning­ar­na igen, sä­ger Jo­na­tan Björck press­an­sva­rig på El­le­vio.

Han tyc­ker dock det är då­ligt att de bo­en­de in­te kän­ner att de fått till­räck­ligt med in­for­ma­tion.

– Det är trå­kigt, för då upp­levs det som att vi in­te gör ett bra ar­be­te, men det är Stock­holms stad som an­sva­rar för att al­la ska få in­for­ma­tion om vad som hän­der, sä­ger han.

Tav­la vid tun­nel­ba­nan

En­ligt Lin­nea Elfving, ex­plo­a­te­rings­kon­to­ret kom­mu­ni­ka­tör, sit­ter det en in­for­ma­tions­tav­la på en hus­fa­sad vid tun­nel­ba­nan. De gjor­de ti­di­ga­re be­döm­ning­en att den skul­le räc­ka som in­for­ma­tion.

– Skogs­sti­gen är av­stängd

men man kan fort­fa­ran­de gå den and­ra vägen för att kom­ma till tun­nel­ba­nan. Jag gjor­de be­döm­ning­en att stör­ning­en in­te var till­räck­ligt stor för att ge­nom­fö­ra någ­ra ex­tra kom­mu­ni­ka­tions­in­sat­ser, sä­ger Lin­nea Elfving.

Vad gör ni för dem som har svårt att kom­ma fram?

– Det är trå­kigt att folk tyc­ker det är ett pro­blem. När bo­stads­pro­duk­tio­nen sen kom­mer igång kom­mer vi att skic­ka ut in­for­ma­tions­blad till när­bo­en­de, sä­ger hon.

FOTO: ERIK SIMANDER

SVÅR VÄG. Ing­er Jans­son, bo­en­de i Hö­ka­räng­en, har pro­blem att ta sig fram med rul­la­torn ef­ter nya byg­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.