”Fixa gång­vä­gen vid Lundins­ka vil­lan”

Tidningen Farsta / Sköndal - - Farsta/Sköndal -

En Sö­derorts­bo har skri­vit till stads­de­len med öns­kan om att sköt­seln längs strand­pro­me­na­den i Fa­ger­sjö ska för­bätt­ras. Bland an­nat be­hö­ver om­rå­det slyrö­jas och sti­gen ne­dan­för Lundins­ka vil­lan åt­gär­das ef­tersom den är ofram­kom­lig vid hög­vat­ten, me­nar han.

För­valt­ning­en sva­rar att sträc­kan det hand­lar om är en grus­be­lagd na­turstig ut­an be­lys­ning och att sköt­seln där hål­ler sam­ma god­tag­ba­ra ni­vå som grus­vä­gar­na i öv­rigt längs strand­pro­me­na­den. Pro­ble­met med över­sväm­ning av gång­vä­gen vid Lundins­ka vil­lan är svårt att åt­gär­da ef­tersom Ma­gelung­ens vat­ten­ni­vå­er va­ri­e­rar kraf­tigt un­der året, en­ligt stads­de­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.