Pro­gram­met för Sto­ra Skön­dal

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort -

f4 400 nya bostäder, bå­de hy­res- och bo­stads­rät­ter, stu­dent­bo­stä­der, ung­doms­bo­stä­der och se­ni­or­bo­stä­der, äldre­bo­en­de och Lss-bo­en­de. fom­rå­det ska ha ha ett ut­byggt cam­pus­om­rå­de med gym­na­si­um och hög­sko­la, tre nya sko­lor, för­sko­lor, id­rotts­hall, ut­om­hus­scen

och kall­bad­hus. Nytt cent­rum och nya torg och par­ker. En­ligt stif­tel­sen kom­mer ut­bud och ef­ter­frå­gan sty­ra vil­ka kom­mer­si­el­la verk­sam­he­ter som till­kom­mer. fpro­gram­met går att se till ex­em­pel på bib­li­o­te­ken i Fars­ta och Skön­dals.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.