Du­vor­na ski­ter sön­der Gull­mars

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - EN DUVA HÄR… Ma­ria Svens­son 073-600 69 35 ma­ria.svens­son@di­rekt­press.se …EN DUVA HÄR IDAG, IGÅR. …OCH UT­AN­FÖR… …EN DUVA HÄR. EN DUVA HÄR, INOMHUS…

Av­fö­ring och kax­igt flax­an­de. De som ar­be­tar vid Gull­mars­plan har fått nog av du­vor­na som bor i bil­jett­hal­len, nu krä­ver de hår­da­re tag.

Det är mån­dag och myc­ket folk rör sig in­ne i Gull­mars­plans bil­jett­hall. Men de är in­te en­sam­ma. Plat­sen de­las med du­vor­na. Men fåg­lar­na och de­ras av­fö­ring har bli­vit ett stort pro­blem – främst för bu­tiksä­gar­na.

– Det på­ver­kar oss var­je dag. De vill fly­ga in i bu­ti­ken och vi får ja­ga bort dem. Ur häl­so­syn­punkt är det in­te alls bra, man vet ju in­te vad de har för sjuk­do­mar, sä­ger Press­by­råns bu­tiks­chef Ro­i­ne El­lings­son.

Han har ägt bu­ti­ken i många år och bör­jar bli trött på att in­te få hjälp från SL.

– Jag har felan­mält pro­ble­met i sju års tid, men det hän­der ingen­ting. SL har satt upp pig­gar så att fåg­lar­na in­te ska sit­ta på vis­sa stäl­len, men då sät­ter de sig ba­ra nå­gon an­nan­stans, sä­ger han.

Byg­ger bo

En­ligt de som ar­be­tar i hal­len har du­vor­na nu flyt­tat in un­der in­ner­ta­ket i bil­jett­hal­len där de ock­så byg­ger bon. Det­ta har gjort att an­ta­let har ökat. Je­le­na Ni­ho­lik som äger bloms­ter­bu­ti­ken i bil­jett­hal­len sä­ger att hon bör­jar tap­pa tå­la­mo­det.

– Jag or­kar snart in­te mer. Vi har fått kas­ta mas­sa blom­mor på grund av att de baj­sar på dem. Jag hyr av SL och jag hop­pas att de ska lö­sa det, sä­ger hon.

En­ligt SL är du­vor­na ett åter­kom­man­de pro­blem som är svårt att lö­sa per­ma­nent.

– Vi gör vad vi kan för att bli av med du­vor­na, men det är svårt ef­tersom de he­la ti­den kom­mer till­ba­ka, sä­ger Claes Kei­su, press­kom­mu­ni­ka­tör på SL.

Ma­tar fåg­lar­na

En­ligt Va­nes­sa som ar­be­tar i Gull­mars­plans Sl-cen­ter be­ror pro­ble­met på att fle­ra pri­vat­per­so­ner ma­tar du­vor­na dag­li­gen, nå­got hon tyc­ker att man bor­de för­bju­da.

– De baj­sar ju öve­rallt och de trivs här för att det är folk som ma­tar dem. Jag tror in­te de är med­vet­na om vad av­fö­ring­en stäl­ler till med för oss, sä­ger hon och pe­kar upp på glas­ta­ket ovan­för hen­ne som är täckt med duv­bajs.

Claes Kei­su på SL hål­ler med:

– De sö­ker sig till plat­ser där det finns skräp och dess­utom finns det folk som ma­tar du­vor­na. Vi vill för­stås att folk slu­tar ma­ta fåg­lar­na, men vi tror in­te att för­buds­skyl­tar skul­le hjäl­pa ef­tersom det blir skrä­pigt än­då där det rör sig myc­ket folk, sä­ger han.

Vad kom­mer ni gö­ra för att pro­ble­met ska för­svin­na?

– Vi kom­mer att skju­ta av du­vor vid Gull­mars­plan och vi job­bar lö­pan­de med att mon­te­ra så kal­la­de duv­pig­gar ovan­för lam­por, på stol­par och på and­ra stäl­len där de kan sät­ta sig, sä­ger Claes Kei­su.

Du­vor­na fly­ger in mel­lan spring­or­na i ta­ket och byg­ger bo.

FOTO: ERIK SIMANDER

Vid är ru­tor­na buss­ter­mi­na­len ful­la av duv­skit. Idag, igår. Igen. Je­le­na Ni­ho­lic som ar­be­tar i blom­bu­ti­ken i bil­jett­hal­len har fått kas­ta fle­ra blom­mor som för­störts av du­vor­na.

Vid buss­ter­mi­na­len på Gull­mars­plan ma­tas du­vor­na var­je dag av pri­vat­per­so­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.