...men nu ska he­la sta­tio­nen få sig ett re­jält lyft

Tidningen Farsta / Sköndal - - Söderort - Ma­ria Svens­son

I tis­dags tog be­slut om hur den nya buss­ter­mi­na­len vid Gull­mars­plan ska ut­for­mas. Op­po­si­tio­nens tilläggs­för­slag rös­ta­des ner, men en­ligt Al­li­an­sen är ut­red­ning­en om­fat­tan­de.

Nu är det be­stämt att Gull­mars­plan mås­te för­änd­ras.

Po­li­ti­ker­na är eni­ga om att da­gens ut­form­ning in­te kom­mer att fun­ge­ra i fram­ti­den då sta­tio­nen blir by­te­s­punkt mel­lan blå, grön och gul linje när tun­nel­ba­nan byggts ut.

I vec­kan fat­ta­de tra­fik­nämn­den i lands­ting­et be­slu­tet att star­ta en ut­red­ning för att få fram un­der­lag för vil­ka be­hov som finns.

Ut­for­ma ny ter­mi­nal

Själ­va ut­red­ning­en kom­mer kos­ta 14 mil­jo­ner kro­nor och ska tit­ta på hur man ska ut­for­ma en ny buss­ter­mi­nal samt hur he­la by­te­s­punkt Gull­mars­plan ska upp­rustas.

– Från vårt håll är nya Gull­mars­plan en mil­jard­sats­ning. Nu har vi bör­jat med ett brett ut­red­nings­be­slut. Det är en bör­jan på en re­sa som kom­mer ta sin tid. Gull­mars­plan som bå­de sta­tion och plats be­hö­ver ock­så ett re­jält lyft, då den är rätt sli­ten i dag, sä­ger tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M).

Op­po­si­tio­nen med So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i spet­sen blev dock be­svik­na då de­ras till­läggs­för­slag rös­ta­des ner.

De vil­le byg­ga ut för­sla­get så att ut­red­ning­en även skul­le om­fat­ta bland an­nat platt- forms­bar­riä­rer, ut­ö­kat ut­bud av kom­mer­si­ell ser­vice, fler bostäder och ar­bets­plat­ser. – Det som är vik­ti­ga med buss­ter­mi­na­len är att den be­hö­ver ut­veck­las till­sam­mans med den nya tun­nel­ba­nan, det går in­te att kopp­la dem ifrån varand­ra som Mo­de­ra­ter­na nu gör, sä­ger Tal­la Al­kur­di (S), op­po­si­tions­lands­tings­råd.

– Det här är sys­te­ma­tiskt när det gäl­ler Mo­de­ra­ter­na i lands­ting­et, där man åter­i­gen in­te ser sam­man­kopp­ling­ar. Det är ett smär­re miss­lyc­kan­de från Al­li­an­sen, fort­sät­ter hon.

Men Mo­de­ra­ter­na ifrån sig S-kri­ti­ken.

– Det är po­li­tik när den är som sämst, det är klart vi ska tit­ta på det. I det här ske­det så sker ut­red­ning­en brett, även de frå­gor som de lyf­ter ska vi ta upp. De­tal­jer­na tar man mer i sam­band med in­rikt­nings­be­slu­tet, sä­ger Kristof­fer Tam­sons (M).

”Kopp­la med t-ba­nan”

slår

Kristof­fer Tam­sons (M). Tal­la Al­kur­di (S).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.