Nu vill vi träf­fa dig – och bli än­nu bätt­re

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tidningen Farsta/Sköndal - Re­dak­tio­nen so­derort@di­rekt­press.se

Vi är ingen­ting ut­an er. Där­för tar vi nu vårt pick och pack och flyttar ut re­dak­tio­nen – till dig.

Fre­dag 20 april flyttar he­la vår re­dak­tion ut på ga­tor och torg. Un­der en dag ska vi gö­ra tid­ning där ni – lä­sa­re, hand­la­re, be­sö­ka­re, för­bi­pas­se­ran­de – kom­mer få allt fo­kus.

– Vi har tes­tat lik­nan­de kon­cept för­ut och nu gör vi det igen. Främst för att vi vet att det blir för­ban­nat bra tid­ning­ar när ex­per­ter­na – det vill sä­ga de som bor, le­ver och ver­kar i vå­ra om­rå­den – får sät­ta agen­dan för vad vi ska skri­va om, sä­ger Ham­pus Jarn­lo, re­dak­tions­chef.

Kom­mer gö­ra ned­slag

Un­der da­gen kom­mer vi gö­ra tre, fy­ra ned­slag i al­la Stockholmdirekt.se

om­rå­den vi be­va­kar i in­ners­tan och Sö­derort för att fånga de små var­dags­hi­sto­ri­er vi vet finns ex­akt öve­rallt.

– Det är ju egent­li­gen ing­et unikt av­steg mot det vi gör i van­li­ga fall. Vi job­bar all­tid sten­hårt för att gö­ra stans bäs­ta, mest lo­ka­la och an­ge­läg­na tid­ning­ar. I det ar­be­tet är mö­tet med – och tip­sen från – vå­ra lä­sa­re helt av­gö­ran­de, sä­ger Ham­pus Jarn­lo och fort­sät­ter:

– Det ab­so­lut mest ef­fek­ti­va sät­tet att ta re­da på vad som är på gång i en stads­del och vad som snur­rar i män­ni­skors med­ve­tan­de just nu är ge­nom att be­fin­na sig i om­rå­det. Där­för för­sö­ker vi all­tid kom­ma ut så myc­ket det ba­ra går.

Tipsa oss gär­na!

Har du tips på vad vi bor­de upp­märk­sam­ma i ditt om­rå­de den 20 april får du gär­na hö­ra av dig till oss på so­derort@di­rekt­press.se. Det kan va­ra allt­i­från ett eve­ne­mang el­ler ro­lig lo­kal­pro­fil till en af­fär, re­stau­rang el­ler an­nan verk­sam­het som be­ty­der myc­ket för många i stads­de­len.

– Se­dan kom­mer vi av­slu­ta da­gen med att de­la ut tid­ning­ar, ta emot tips och idéer på vad vi bor­de skri­va mer om för att bli än­nu bätt­re. Så har du vägar­na för­bi nå­got av stäl­le­na vi står på, tve­ka in­te att stan­na till och snac­ka en stund. Ut­an era tips och idéer är vi ingen­ting, så till­sam­mans ska vi nu fort­sät­ta gö­ra stans bäs­ta lo­kal­tid­ning­ar, sä­ger Ham­pus Jarn­lo.

I fak­taru­tan här in­till ser du var du hit­tar oss!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.