För­tyd­li­gan­de ef­ter för­ra veckans ar­ti­kel om däck­byte:

Tidningen Farsta / Sköndal - - Motor -

Det är dubb­däck som är för­bju­det mel­lan den 16 april och 30 sep­tem­ber, frik­tions­däck är tillå­tet att kö­ra med året runt. Vin­ter­däck ska en­ligt lag an­vän­das mel­lan 1 de­cem­ber och 31 mars. För mer in­for­ma­tion om vin­ter- och som­mar­däck, se Po­li­sens el­ler Tra­fik­ver­kets webb­saj­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.