Du pe­kar och skri­ker på mig – men jag kan räd­da ditt liv

Jag får var­je dag upp­le­va hot och pek­ning­ar.

Tidningen Farsta / Sköndal - - Tyck Om! - Arg ung­dom

Jag kän­ner mig rik­tigt sur och be­svi­ken på den otack­sam­het vi ar­be­ta­de män­ni­skor in­om ser­vicebran­schen får upp­le­va. Jag job­bar som värd och ba­ris­ta på ett stort ho­tell i in­ners­tan och får var­je dag upp­le­va hot, pek­ning­ar och folk som ser mig och mi­na kol­le­gor som ”sla­var”.

Jag brinner för ser­vice och att den be­ta­lan­de gäs­ten ska få en bra upp­le­vel­se som möj­ligt, men jag för­vän­tar mig även det till­ba­ka. Att folk ryc­ker i mig och knäp­per fing­rar­na som att jag var nå­gon slags be­tjänt, li­kaså att in­te sä­ga hej el­ler tac­ka oss för det ar­be­te vi gjort för just dig.

Näs­ta gång du pe­kar med di­na fing­rar och på­står att vi har fel och du vet mer än oss, tänk så här. Vid en brand, hot, terror­dåd el­ler sjuk­doms­fall är det vi som kom­mer räd­da ditt liv.

Så näs­ta gång du bor på ett ho­tell häl­sa på oss, tac­ka oss, pra­ta med oss, så kom­mer vi va­ra dub­belt så snäl­la till­ba­ka.

Vi är ar­be­tan­de män­ni­skor som gör allt vårt bäs­ta för att du ska va­ra sä­ker un­der din vis­tel­se.

FOTO: MOSTPHOTOS

In­sän­dar­skri­ben­ten me­nar att ser­vice­per­so­nal of­ta be­hand­las il­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.