Sl-kon­trol­lan­ter­na: Så tving­a­des vi fus­ka

ARGA. Fö­re det­ta an­ställ­da be­rät­tar: ”Så tving­a­de ar­bets­gi­va­ren oss trixa med siff­ror­na”

Tidningen Farsta / Sköndal - - Sidan 1 - SPAR­KA­DE. Cla­rence Fren­ker FUSK.

De fy­ra bil­jett­kon­trol­lan­ter­na av­ske­da­des med fö­re­vänd­ning­en att de olov­li­gen blip­pat si­na eg­na kort för att dri­va upp siff­ror­na. Nu be­rät­tar de hur de be­ord­ra­des att fus­ka med sta­tisti­ken.

De fy­ra bil­jett­kon­trol­lan­ter­na av­ske­da­des med fö­re­vänd­ning­en att de olov­li­gen blip­pat si­na eg­na kort för att dri­va upp kon­trollsiff­ror­na. Nu be­rät­tar de själ­va hur det gick till – och att de be­ord­ra­des av si­na che­fer att fus­ka för att ma­ni­pu­le­ra Sl-sta­tisti­ken. Över två må­na­der har gått se­dan de fy­ra bil­jett­kon­trol­lan­ter­na en ef­ter en kal­la­des in till si­na che­fer och fick ve­ta att de bli­vit upp­sag­da.

An­led­ning­en, en­ligt ar­bets­gi­va­ren ISS, var att de sys­te­ma­tiskt ha­de blip­pat sin eg­na kort un­der ar­bets­tid och där­med på­ver­kat siff­ror­na för an­ta­let ut­för­da kon­trol­ler – nå­got som var att be­trak­ta som stöld och be­drä­ge­ri, en­ligt ar­bets­gi­va­ren.

Där och då slogs de­ras till­va­ro i spill­ror och för­vand­la­des till en vän­tan och oviss­het ut­an va­re sig in­koms­ter el­ler möj­lig­het till akas­sa.

– Det är ett rent hel­ve­te, jag kan in­te so­va. Jag kän­ner mig dis­kri­mi­ne­rad och kränkt. Jag har job­bat i 20 år ut­an en en­da prick och nu plöts­ligt får jag spar­ken. För mig är det per­son­ligt, sä­ger en av kon­trol­lan­ter­na som ba­ra ha­de någ­ra år kvar till sin pen­sion.

Ären­det har an­mälts till ar­bets­dom­sto­len av fack­för­bun­det Se­ko, som me­nar att det sak­nas skä­lig grund för upp­säg­ning­ar­na. En­ligt an­mä­lan ska me­to­den länge ha va­rit sank­tio­ne­rad av ar­bets­gi­va­ren som ett ar­bets­red­skap, var­för det in­te räc­ker som an­led­ning till upp­säg­ning.

Sam­ti­digt slår kon­trol­lan­ter­na och Se­ko nu till­ba­ka och an­kla­gar ISS för att själ­va ha upp­ma­nat si­na an­ställ­da till att ma­ni­pu­le­ra sta­tisti­ken.

Vil­le re­do­vi­sa hög­re siff­ror

En­ligt de spar­ka­de kon­trol­lan­ter­na har de fle­ra gång­er fått or­der från si­na che­fer att va­ra in­log­ga­de för kon­trol­ler om­bord på ex­em­pel­vis tåg och bus­sar när de i själ­va ver­ket har stått vid ut­pas­se­ring­en på Cen­tra­len el­ler vid Hötor­get. På så sätt ska ISS ha kun­nat re­do­vi­sa hög­re siff­ror till SL ut­an att ut­fö­ra de av­ta­la­de kon­trol­ler­na, me­nar de.

– De vil­le att vi skul­le log­ga in på tåg och bus­sar och se­dan gö­ra ut­pas­se­rings­kon­trol­ler där det kom­mer myc­ket folk för att få höga siff­ror. Det är kva­li­fi­ce­rat fusk och be­drä­ge­ri, sä­ger en av dem.

”Blir syn­da­boc­kar­na”

De fy­ra kon­trol­lan­ter­na var al­la fast an­ställ­da, tre av dem se­dan fle­ra år. De är al­la kri­tis­ka till hur det har gått till.

– Ef­tersom al­la blip­par kor­ten i job­bet bor­de al­la få spar­ken, men det är vi som får gå och blir syn­da­boc­kar­na.

Se­kos om­buds­man Tho­mas Go­rin Weij­ner är kri­tisk till ar­bets­gi­va­rens be­hand­ling av kon­trol­lan­ter­na. Han me­nar att det är up­pen­bart att ar­bets­gi­va­ren känt till och sank­tio­ne­rat att kon­trol­lan­ter själ­va ska kun­na blip­pa si­na kort i tjäns­ten av oli­ka tek­nis­ka an­led­ning­ar.

– Bil­den är en­ty­dig, bå­de från ny­an­ställ­da och folk som job­bat en tid. Det är ett eta­ble­rat ar­bets­sätt. Där­med har man in­te sak­lig grund för upp­säg­ning. Här bor­de ar­bets­gi­va­ren ha kom­mu­ni­ce­rat hur ru­ti­ner­na sett ut och klar­gö­ra att det in­te sker, men det har man in­te gjort, sä­ger Tho­mas Go­rin Weij­ner, som hop­pas på en för­lik­ning.

Han vill i stäl­let rik­ta lju­set på den på­ståd­da sta­tistik­dribb­ling­en.

Ul­ri­ka Sö­der­gren An­ders­son, Af­färs­om­rå­des­chef ISS, slår ifrån sig kri­ti­ken och me­nar att an­kla­gel­ser­na är fel­ak­ti­ga. En­ligt hen­ne har upp­säg­ning­ar­na skett på skä­lig grund. Och det stäm­mer in­te hel­ler att, som kon­trol­lan­ter­na och Se­ko häv­dar, ISS sank­tio­ne­rar blip­pan­de av eg­na kort el­ler att de upp­ma­nat till fusk med kon­trol­ler.

– Nej, det stäm­mer in­te. Vi gör upp­följ­ning­ar för att se om allt går rätt till. Nu upp­täck­tes det­ta, vil­ket ab­so­lut in­te får fö­re­kom­ma.

Ef­tersom al­la blip­par kor­ten i job­bet bor­de al­la få spar­ken, men det är vi som får gå och blir syn­da­boc­kar­na.

”Vik­tigt att de ut­re­der”

Opp­si­tions­lands­tings­rå­det Tal­la Al­kur­di (S) vill nu att SL gör en ge­nom­lys­ning av av­ta­let med ISS för att gå till bot­ten med om det har fö­re­kom­mit fusk med sta­tisti­ken.

– Det är väl­digt vik­tigt att SL går till bot­ten med det här, gör en ge­nom­lys­ning av av­ta­let och tit­tar på om ISS har bru­tit mot nu­va­ran­de el­ler ti­di­ga­re av­tal, sä­ger hon.

– Det här vi­sar än­nu en gång att bil­jett­kon­trol­len bör ske i egen re­gi, ef­tersom det finns en miss­tan­ke om fusk. Det är in­te förs­ta gång­en det sker när vi har det ute på ent­re­pre­nad.

FO­TO: SACHARIAS KÄLLDÉN

Kon­trol­lan­ter tving­a­des fus­ka av ar­bets­gi­va­ren och fick se­dan spar­ken när ar­bets­gi­va­ren skyl­ler ifrån sig.

FO­TO: ANDRE­AS ENBUSKE

En­ligt de spar­ka­de kon­trol­lan­ter­na har de fle­ra gång­er fått or­der att va­ra in­log­ga­de för kon­trol­ler om­bord på tåg och bus­sar när de i själ­va ver­ket har stått vid ut­pas­se­ring­en på Cen­tra­len el­ler vid Hötor­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.