För­vir­ring när Slus­se­nen­tré stäng­des

Tidningen Farsta / Sköndal - - Stockholm - El­la Sö­der­berg 073-600 61 45 el­la.so­der­berg@di­rekt­press.se TRÅNGT.

Den nya till­fäl­li­ga buss­ter­mi­na­len vid Slussen öpp­na­de i vec­kan, och kom­mer att an­vän­das fram till 2023. Un­der förs­ta mor­gon­rus­ning­en upp­stod en del för­vir­ring kring var håll­plat­ser­na lig­ger och hur man kom­mer upp till tun­nel­ba­nan.

”Jag ska till Sick­la bro!”

”Håll­plats G, fort­sätt fram­åt” ”401:an?” ”F, som i Fred­rik” Nain Bhat­ti är kund­värd och hans gu­la jac­ka drar till sig re­se­nä­rer från al­la håll. Han och fle­ra and­ra vär­dar fanns på plats un­der mor­go­nen för att lot­sa för­vir­ra­de re­se­nä­rer rätt. Un­der det två mi­nu­ter långa sam­tal vi har med Nain har tio per­so­ner hun­nit frå­ga ho­nom om vil­ken håll­plats de­ras buss står på.

– Jag är en in­for­ma­tions­tav­la idag, al­la und­rar var de­ras bus­sar står, sä­ger Nain.

I ons­dags stäng­des den gam­la en­trén mel­lan t-ba­nan och buss­håll­plat­sen för Nac­ka- och Värm­dö­bus­sar­na. Un­der nat­ten as­fal­te­ra­des de sista de­lar­na av ter­mi­na­len, och än­nu sak­nas en del skyl­tar och gat­sten. Nu mås­te

al­la re­se­nä­rer som ska med bus­sar­na gå via en gång från Ryss­går­den ner­för trap­por­na till den nya buss­ter­mi­na­len. Här får de träng­as med re­se­nä­rer­na från Nac­ka och Värm­dö som ska upp till tor­get el­ler ner i tun­nel­ba­nan, vil­ket har lett till en del fru­stra­tion un­der mor­go­nen.

”Ver­kar väl­or­ga­ni­se­rat”

Läng­re bort på ter­mi­na­len står Cat­ha­ri­na Erics­son och vän­tar på bus­sen. Hon tyc­ker än­då att ter­mi­na­len fun­ge­rar bra.

– Det ver­kar väl­or­ga­ni­se­rat, så spon­tant tyc­ker jag att det fun­kar, sä­ger hon.

På and­ra si­dan buss­håll­plat­ser­na släpps an­kom­man­de re­se­nä­rer av. De får se­dan gå ett halvt varv runt ter­mi­na­len för att nå trap­por­na upp till tor­get. En som stan­nat för att tit­ta på allt folk är Goj­ko Raca som pend­lar från Gustavs­berg till stan.

– Det är trångt med så många bus­sar, men man mås­te le­va med det, sä­ger Goj­ko.

Fly­ter på bra

Eva Ros­man är kom­mu­ni­ka­tions­an­sva­rig för Slus­sen­pro­jek­tet och står på plats för att di­ri­ge­ra an­kom­man­de buss­re­se­nä­rer upp för trap­por­na till tun­nel­ba­nan. Hon tyc­ker att allt fly­ter på bra men att det ibland kan bli li­te svårt med lo­gisti­ken för buss­chauf­fö­rer­na som mås­te bac­ka ut från håll­plat­ser­na och snirk­la sig för­bi and­ra bus­sar.

Re­se­nä­rer be­rät­tar ock­så att det gick ex­tra trögt för bus­sar­na in mot Slussen idag, då det bil­da­des långa bus­skö­er på Stads­gårds­le­den.

in­for­ma­tions­tav­la idag, al­la und­rar var de­ras bus­sar står.

Nu mås­te al­la som ska till och från Nac­ka/värm­dö­bus­sar­na gå sam­ma trånga väg.

Goj­ko Raca pend­lar från Gustavs­berg och tyc­ker att det är trångt vid den nya buss­ter­mi­na­len. Cat­ha­ri­na Erics­son tyc­ker att den nya ter­mi­na­len ver­kar väl­or­ga­ni­se­rad. Många re­se­nä­rer frå­gar Nain Bhat­ti om vägen när den nya buss­ter­mi­na­len öpp­na­de idag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.